http://bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 201/1, 201/2, 375/6, 375/12, 376, 377 w Starym Tomyślu

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 201/1, 201/2, 375/6, 375/12, 376, 377 w Starym Tomyślu


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu nr XIX/174/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 201/1, 201/2, 375/6, 375/12, 376, 377 w Starym Tomyślu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 201/1, 201/2, 375/6, 375/12, 376, 377 w Starym Tomyślu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 sierpnia 2014r. do 9 września 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, w pokoju nr 11, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 201/1, 201/2, 375/6, 375/12, 376, 377 w Starym Tomyślu, odbędzie się dnia 3 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, w Sali Posiedzeń o godz. 8.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowego Tomyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014r.
Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, w pokoju nr 11, w godzinach urzędowania oraz o możliwości złożenia uwagi, które zgodnie z art. 40 cyt. ustawy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres m.gorna@nowytomysl.pl w terminie do dnia 23 września 2014r. Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Nowego Tomyśla.


Burmistrz Nowego Tomyśla
Henryk Helwing

Ilość odwiedzin133
Osoba wprowadzającaMartyna Górna
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęPiotr Hojan
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: Naczelnik Wydz. GUiGN
Opis:
Data utworzenia2014-08-07
Data ukazania się2014-08-12
Ostatnia zmiana2014-08-07
Data przeniesienia do archiwum2014-09-26
Pokaż rejestr zmian


Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Tel. 614426600
fax 614422754


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...