Wersja archiwalna

Budowa linii napowietrznej nn-0,4kV oraz ustawienie 1 słupa, na dz. o nr ewid. 321, 327/2, 345, 346, 349, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl. 

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 14 stycznia 2016 r.


GUiGN.6733.52.2015.III


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 49  i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)
zawiadamiam
o wydaniu w dniu 14 stycznia 2016 r.
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2016, jakim jest:
budowa linii napowietrznej nn-0,4kV oraz ustawienie 1 słupa, na dz. o nr  ewid. 321, 327/2, 345, 346, 349, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11).
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres strony, przedmiot odwołania oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.


                                            Burmistrz Nowego Tomyśla
                                            /-/ dr Włodzimierz Hibner

 

Liczba odwiedzin : 475
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2016-01-14 09:25:55
Czas publikacji: 2016-01-14 09:27:27
Data przeniesienia do archiwum: 2016-02-01