Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu, na działce o nr ewid. 159/2, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl. 

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 14 lutego 2018 r.

 

UiGN.6733.10.2018.III

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz

 

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

 

zawiadamia się
o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 08.02.2018 r.

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 

budowie infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu, na działce o nr ewid. 159/2,

 

obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

 

 

 

W związku z powyższym informuję, iż niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33,

 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11).

 

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strona ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                                                                                                            Burmistrz Nowego Tomyśla

                                                                                                                                                                                               /-/ dr Włodzimierz Hibner

 

Liczba odwiedzin : 83
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2018-02-14 12:21:16
Czas publikacji: 2018-02-14 12:21:16
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-01