Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Tomyśl

2017-04-04 14:11:16
Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń

   Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


2017-03-30 11:22:21
Informacje z zakresu Gospodarki Odpadami

2017-03-21 12:26:07
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 Urząd Miejski w Nowym Tomyślu uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Nowy Tomyśl prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Nowego Tomyśla wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy

2016-11-15 07:48:23
Aktualizacja Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Tomyśl

 Aktualizacja Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Tomyśl

2016-06-23 10:35:04
Informacja o opracowaniu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Tomyśl"

"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Tomyśl"

2016-06-23 10:27:23
Informacja o opracowaniu dokumentu "Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2015 - 2025"

INFORMACJA

2016-05-05 15:13:14
Informacja

Informacja

2016-05-05 15:09:16
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku przedsiębiorstwa Elektrorecykling Sp. z o.o.  o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych w związku z działanością zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (linia nr 1)

2015-07-31 11:08:35
Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych

2015-05-13 13:59:23