Wersja archiwalna

Budowa gazociągu ś/c PE 125, na działkach o nr ewid. 151/8, obręb Glinno oraz 225/3, 226/1, 227/2, 227/1, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl. 

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 22 stycznia 2016 r.


UiGN.6733.3.2016.III


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)
zawiadamia się
o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 20.01.2016 r.
Polskie Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Grobla 15, 61-859 Poznań,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na
budowie gazociągu ś/c PE 125, na działkach o nr ewid. 151/8, obręb Glinno oraz 225/3, 226/1, 227/2, 227/1, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl.

W związku z powyższym informuję, iż niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33,
Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11).
Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strona ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.                                                       Burmistrz Nowego Tomyśla

                                                      /-/ dr Włodzimierz Hibner

 

Liczba odwiedzin : 420
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2016-01-22 15:11:17
Czas publikacji: 2016-01-25 11:29:21
Data przeniesienia do archiwum: 2016-02-08