Zadania Biura Prawnego i Zamówień Publicznych  

 

 

Do zakresu działania Biura Prawnego i Zamówień Publicznych  (BPi ZP) należy w szczególności:

 1. wykonywanie obsługi prawnej Urzędu i Gminy;

 2. obsługa prawna Rady Miejskiej i Burmistrza;

 3. opiniowanie lub fachowa pomoc przy redagowaniu projektów aktów normatywnych wydawanych przez Radę Miejską lub przez Burmistrza, jak również projektów aktów indywidualnych, szczególnie w przypadkach gdy stan faktyczny sprawy jest zawiły i skomplikowany lub gdy sprawa wymaga szczegółowej analizy prawnej;

 4. opiniowanie lub fachowa pomoc przy redagowaniu projektów umów zawieranych przez Gminę lub przez Urząd Miejski;

 5. kontrola prawidłowości stosowania w Urzędzie obowiązujących przepisów prawnych;

 6. zastępstwo prawne i zastępstwo procesowe Gminy oraz Urzędu Miejskiego przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej oraz przed innymi instytucjami lub podmiotami w sprawach dotyczących Gminy lub Urzędu Miejskiego;

 7. wykonywanie innych czynności należących do zadań z zakresu obsługi prawnej z polecenia Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Gminy;

 8. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu;

 9. informowanie Wydziału Budżetu i Rachunkowości o konieczności zwrotu wykonawcy wniesionego wadium;

 10. koordynowanie opracowywanych przez wydziały i samodzielne stanowiska pracy zamówień publicznych oraz prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych;

 11. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Urzędu w postępowaniach odwoławczych;

 12. udział w pracach komisji przetargowych;

 13. opiniowanie dokumentacji składanych przez jednostki organizacyjne Gminy Nowy Tomyśl w zakresie wynikającym z pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza kierownikom tych jednostek.

 

/Na podstawie:

Zarządzenia Nr 368/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 1 września  2017r. w sprawie: nadania Urzędowi Miejskiemu w Nowym Tomyślu Regulaminu./

 

 

Liczba odwiedzin : 342
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Gielec
Czas wytworzenia: 2016-04-27 12:25:26
Czas publikacji: 2017-09-11 13:45:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak