Zadania Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

Do zakresu działania Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  (O, KiS) należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych oraz regulaminów wynagradzania nauczycieli i innych uchwał o organizacyjnym charakterze;

 2. tworzenie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie: podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, powoływania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, powoływania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora placówki oświatowej i innych projektów zarządzeń o organizacyjnym charakterze;

 3. analiza arkuszy organizacyjnych przedszkoli oraz szkół podstawowych i przedstawianie arkuszy organizacyjnych do zatwierdzenia Burmistrzowi;

 4. pełnienie nadzoru finansowego i organizacyjnego nad placówkami oświatowymi;

 5. przygotowywanie materiałów do ogłaszania konkursów na stanowiska dyrektora placówki oświatowej oraz zapewnianie obsługi administracyjno – biurowej dla powołanych komisji konkursowych;

 6. przygotowywanie projektów ocen pracy dyrektorów szkół / przedszkoli z uwzględnieniem procedury postępowania, zawartej w Karcie Nauczyciela;

 7. opracowywanie kryteriów w zakresie wynagradzania dyrektorów szkół i przedszkoli oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi;

 8. prowadzenie akt osobowych dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;

 9. prowadzenie analizy formalnej dokumentacji egzaminacyjnej nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz kierowanie pracami komisji egzaminacyjnych powoływanych przez Burmistrza;

 10. prowadzenie kontroli i ewidencji spełniania obowiązku nauki przez absolwentów szkół do ukończenia 18 roku życia;

 11. przygotowywanie postępowań egzekucyjnych w związku z niespełnieniem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat zamieszkałych na terenie Gminy;

 12. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego bądź odmowy wydania stopnia awansu nauczyciela mianowanego;

 13. opracowywanie decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia nauki zawodu bądź przyuczenia do zawodu młodocianych pracowników, zameldowanych na terenie Gminy;

 14. prowadzenie bazy analiz wynagrodzeń nauczycieli i wykonywanie zadań nałożonych na organ prowadzący szkoły przez art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;

 15. koordynowanie działalności oświatowo – wychowawczej na terenie Gminy;

 16. udzielanie pomocy dyrektorom gminnych jednostek oświatowych w zakresie stosowania aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania oświaty;

 17. proponowanie głównych kierunków samorządowej polityki oświatowej w Gminie;

 18. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz przygotowywanie do podpisu przez Burmistrza zaświadczeń o wpisie do ewidencji, decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu;

 19. współpraca ze szkołami i przedszkolami w zakresie zachowania prawidłowej polityki kadrowej w gminnej oświacie;

 20. zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy szkołami i przedszkolami, a organami Gminy;

 21. sporządzanie materiałów analitycznych dotyczących organizacji placówek na każdy rok szkolny i przedkładanie tych wniosków z analizy Burmistrzowi;

 22. współpraca z Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz innymi instytucjami o charakterze oświatowo – wychowawczym;

 23. prowadzenie bazy danych wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej;

 24. sporządzanie i przedstawianie informacji Radzie Miejskiej o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym, zgodnie z dyspozycją art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty;

 25. realizacja zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3;

 26. koordynowanie systemu nagród i wyróżnień dla uczniów („Złoty Wawrzyn”);

 27. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Tomyśl, w tym:

  a) prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych,

  b) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

  c) ustalenie wyniku finansowego,

  d) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych;

  e) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,

  f) wykonywanie dyspozycji finansowych środkami pieniężnymi dla placówek oświatowych,

  g) prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej placówek oświatowych,

  h) planowanie w porozumieniu z dyrektorami placówek planów finansowych, sporządzanie analiz ekonomiczno – finansowych oraz informacji budżetowych,

  i) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie realizacji zatwierdzonych planów finansowych,

  j) obsługa bankowa placówek oświatowych;

  k) sporządzanie list płac na podstawie dokumentacji pracowniczej dostarczanej przez placówki oświatowe,

  l) prowadzenie dokumentów związanych z wynagrodzeniami;

  ł) rozliczanie i odprowadzanie wymaganych przepisami podatków, składek ZUS i innych świadczeń;

 28. analiza materiałów do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek podległych oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie i monitorowanie wydatków podległych jednostek oświatowych na podstawie sprawozdań finansowych;

 29. przygotowywanie danych do sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego;

 30. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;

 31. organizacja dowożenia uczniów z terenu Gminy do szkół i przedszkoli;

 32. rozdysponowywanie środków finansowych na wsparcie zimowego i letniego wypoczynku oraz wymiany zagranicznej i krajowej dzieci i młodzieży;

 33. współpraca z organizatorami życia kulturalnego w gminie, koordynacja przedsięwzięć kulturalnych;

 34. współpraca ze szkołami oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej;

 35. współpraca z innymi instytucjami i organizacjami na rzecz upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Nowy Tomyśl;

 36. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i cofaniem nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej;

 37. prowadzenie spraw związanych z używaniem symboli Gminy przez osoby fizyczne i prawne;

 38. koordynowanie działań związanych z udzielaniem honorowego patronatu przez Burmistrza Nowego Tomyśla;

 39. opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez Gminę i współudział przy realizacji tych imprez;

 40. współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy przy organizacji imprez realizowanych przez te jednostki;

 41. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi :

  a) przeprowadzanie procedury udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu sportu przez organizacje pozarządowe,

  b) przeprowadzanie procedury udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

  c) opracowywanie corocznych programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,

  d) przeprowadzanie procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym,

  e) organizowanie spotkań dotyczących współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,

  f) organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych,

  g) współpraca z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego,

  h) współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

 


/Na podstawie:

 • Zarządzenia Nr 368/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 1 września 2017r. w sprawie: nadania Urzędowi Miejskiemu w Nowym Tomyślu Regulaminu Organizacyjnego./

 

Liczba odwiedzin : 276
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2017-09-11 13:30:22
Czas publikacji: 2017-09-11 13:31:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak