Zadania Wydziału Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

 

Do zakresu działania Wydziału Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (K,RiOŚ) należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw w zakresie gospodarki komunalnej, w tym:

  a) prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt domowych rażąco zaniedbywanych i okrutnie traktowanych oraz spraw zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym,

  b) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,

  c) wydawanie decyzji o czasowym odbiorze zwierząt,

  d) wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie :

  - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

  - prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

  e) organizowanie akcji deratyzacyjnych,

  f) prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem fontann,

  g) prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem szaletów miejskich,

  h)nadzór nad sprawami związanymi z flagowaniem miasta,

  i) utrzymywanie czystości na terenach ulic i chodników oraz terenów zielonych,

  j) utrzymywanie i monitoring składowisk odpadów,

  k) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych oraz cmentarzy poewangelickich zgodnie z obowiązującym prawem,

  l) prowadzenie nadzoru nad ogólnodostępnymi strefami rekreacji znajdującymi się na działkach Gminy Nowy Tomyśl takimi jak place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz obiekty małej architektury, urządzenia zabawowe znajdujące się przy szlakach turystycznych oraz prowadzenie postępowań związanych z utrzymaniem tych stref, uzupełnianie urządzeń, a także nadzór nad nimi,

  m) zakup i montaż ławek, koszy ulicznych, tablic ogłoszeniowych i stojaków na rowery;

 2. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w szczególności:

  a) opracowanie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz opracowanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i ich zmian,

  b) nadzór nad sprawami z zakresu gospodarki zasobami mieszkalnymi i lokalami oraz obiektami o innym przeznaczeniu, będącymi własnością Gminy,

  c) prowadzenie całości spraw związanych z przyznawaniem mieszkań komunalnych, mieszkań socjalnych i tymczasowych pomieszczeń,

  d) prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali,

  e) prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dot. mieszkaniowego zasobu Gminy,

  f) wydawanie zaświadczeń w sprawach lokalowych,

  g) opracowywanie wysokości i zmian stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,

  h) opracowywanie zasad i zmian powoływania oraz pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

  i) koordynowanie pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej i obsługa jej posiedzeń,

  j) wydawanie zgody na modernizację lokali bądź adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne;

 3. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed odpadami, w tym niebezpiecznymi, ochrony wód, ochrony przed hałasem;

 4. prowadzenie spraw z zakresu górnictwa, geologii i hydrologii, oraz ochrony powierzchni ziemi przed degradacją;

 5. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Tomyśl, naliczanie opłat i kar za ich usuwanie;

 6. prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew w pasie drogowym;

 7. prowadzenie spraw z zakresu zieleni, rolnictwa oraz leśnictwa i łowiectwa;

 8. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, w tym prowadzenie postępowań w sprawie zmian stanu wody na gruncie;

 9. tworzenie warunków organizacyjnych do utrzymywania czystości i porządku w Gminie, w tym: wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 10. prowadzenie ewidencji:

  a) umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

  b) zbiorników bezodpływowych;

 11. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć;

 12. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, nadzór nad realizacją zadań przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru, wydawanie decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z rejestru, w przypadkach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

 13. przyjmowanie sprawozdań półrocznych od przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej, sprawdzanie sprawozdań, naliczanie i egzekwowanie kar w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

 14. sporządzanie rocznych sprawozdań do Marszałka Województwa, Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących m.in. realizacji zadań związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, gospodarką odpadami, poziomu odzysku odpadów opakowaniowych, programu ochrony środowiska itd.;

 15. edukacja ekologiczna mieszkańców;

 16. prowadzenie wykonania zastępczego w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów;

 17. promowanie, przygotowywanie i rozliczanie proekologicznych akcji lub działań;

 18. nadzór nad przygotowaniem i rozliczanie działań związanych z odbieraniem odpadów zawierających azbest od mieszkańców;

 19. nadzór nad sprawami związanymi z utylizacją odpadów niebezpiecznych;

 20. prowadzenie postępowań w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania;

 21. przygotowywanie propozycji przychodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych przez Wydział we współpracy z innymi wydziałami Urzędu;

 22. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie całej Gminy Nowy Tomyśl;

 23. opracowywanie projektów i zmian uchwał związanych z funkcjonowaniem Wydziału;

 24. prowadzenie budżetu w zakresie wydatków dotyczących pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują odbieranie, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

 25. ustalanie zasad funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami w gminie, zakresu wykonywanej usługi, odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych od mieszkańców, wykonywanie kalkulacji kosztów, opracowywanie materiałów do przetargu. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą, kontrola, rozliczanie, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu;

 26. egzekwowanie warunków zawartych umów, przyjmowanie skarg i uwag właścicieli nieruchomości;

 27. opracowanie działań naprawczych przy zbyt małym poziomie odzysku odpadów, składanie wniosków o zawieszenie płatności w przypadku naliczonych kar;

 28. prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 29. prowadzenie ewidencji oraz spraw z zakresu wymiaru i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmujących:

  a) przyjmowanie wypełnionych deklaracji, sprawdzanie danych od strony kompletności wypełnionych pól oraz prawidłowości przeliczeń finansowych,

  b) ustalenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z obowiązującymi stawkami,

  c) naliczanie i aktualizacja przypisów oraz dokonywania odpisów na kontach zobowiązanych podmiotów;

 30. prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty, w przypadku nie złożenia deklaracji lub wątpliwych danych zawartych w deklaracji;

 31. prowadzenie postępowań odwoławczych w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 32. bieżąca obsługa podatników, w tym udzielanie informacji, wydawanie deklaracji druków obowiązujących w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 33. wydawanie decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych;

 34. wydawanie decyzji w sprawie przyznania dodatków energetycznych oraz występowanie z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych i jej rozliczenie;

 35. współpraca z innymi wydziałami w zakresie sporządzania okresowych sprawozdań m.in. dla Marszałka Województwa, Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy;

 36. przyjmowanie sprawozdań kwartalnych od przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, sprawdzanie sprawozdań;

 37. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;

 38. przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli nieruchomości o nieodebraniu odpadów komunalnych zgodnie z terminami wyznaczonymi w harmonogramie odbioru odpadów, prowadzenie ewidencji tych zgłoszeń oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną do wykonawcy usługi w celu jej zrealizowania;

 39. utworzenie i stała aktualizacja szczegółowego wykazu adresów nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;

 40. przekazywanie drogą elektroniczną bieżącej aktualizacji wykonawcy wykazów nieruchomości w oparciu o złożone przez właścicieli deklaracje (m.in. nowe nieruchomości objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zmiana liczby osób w gospodarstwie domowym, zmiana oddawania odpadów);

 41. zbieranie informacji od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. azbest);

 42. prowadzenie ewidencji miejsc występowania substancji niebezpiecznych;

 43. nadzór nad odbiorem przeterminowanych leków z aptek;

 44. nadzór nad przygotowaniem oraz Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej;

 45. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;

 46. prowadzenie spraw związanych z transportem zbiorowym oraz spraw związanych z bezpłatną komunikacją miejską oraz dokonywanie obowiązków sprawozdawczych, wynikających z odrębnych przepisów;

 47. prowadzenie spraw w zakresie :

  a) zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe, itp.,

  b) dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Tomyśl dla grup gospodarstw domowych;

 48. przyjmowanie zgłoszeń od osób fizycznych dot. przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych oraz prowadzenie ich ewidencji,

 49. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i naliczaniem opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (informacje, decyzje), na podstawie art. 34 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.),
 50. prowadzenie spraw związanych z terminowym regulowaniem nalezności Gminy z tytułu opłaty melioracyjnej i opłaty za korzystanie ze środowiska./Na podstawie:

 • Zarządzenia Nr 519/2018  Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 17 lipca 2018r.  w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nowym Tomyślu/

 

 

 

Liczba odwiedzin : 449
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2016-11-04 09:09:57
Czas publikacji: 2018-07-25 08:42:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak