Zadania Urzędu Stanu Cywilnego  

 

 

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu  (USC) należy w szczególności:

 

 1. rejestracja stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego:

  a) urodzeń,

  b) małżeństw,

  c) zgonów;

 2. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa lub odmowy przyjęcia uznania oraz wpisywanie ich do rejestru uznań stanu cywilnego;

 3. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego;

 4. wydawanie z rejestru stanu cywilnego:

  a) odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,

  b) zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

  c) zaświadczeń o stanie cywilnym;

 5. organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego;

 6. dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych na podstawie:

  a) prawomocnych orzeczeń sądów,

  b) ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym decyzji administracyjnych o zmianie imienia lub nazwiska,

  c) odpisów aktów stanu cywilnego,

  d) protokołów sporządzanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego albo konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają dołączenia wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego,

  e) odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego państwa, niewymagających uznania,

  f) innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu;

 7. wydawanie decyzji o zmianie imion lub nazwisk;

 8. występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra właściwego do spraw administracji, o nadanie nr PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka urodzonego w Polsce;

 9. dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL po dokonaniu zmian w aktach stanu cywilnego;

 10. wydawanie zaświadczeń, że obywatel Polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;

 11. wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o których mowa w art. 4 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

 12. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

 13. wydawanie zgody lub odmowy na zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego;

 14. przyjmowanie pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

 15. prowadzenie postępowań dotyczących:

  a) wpisania do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzanych poza granicami RP,

  b) uzupełniania aktu stanu cywilnego,

  c) sprostowania aktu stanu cywilnego,

  d) odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,

  e) ustalenia treści aktu;

 16. uznawanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych w sprawach cywilnych;

 17. wydawanie decyzji o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;

 18. przenoszenie aktów stanu cywilnego zgromadzonych w księgach stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;

 19. zamieszczanie przy aktach stanu cywilnego w formie przypisków informacji o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby;

 20. prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;

 21. przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do archiwum państwowego, dla których zakończył się okres przechowywania w tutejszym urzędzie.


 

/ Na podstawie :

Zarządzenia Nr 368/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 1 września 2017r. w sprawie nadania urzędowi Miejskiemu w Nowym Tomyślu Regulaminu Organizacyjnego./

 

 

Liczba odwiedzin : 208
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2016-11-08 14:32:20
Czas publikacji: 2017-09-11 12:46:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak