Zadania Stanowiska do spraw Uzależnień 

 

 

Do zakresu działania Stanowiska ds. Uzależnień (OU) należy w szczególności:

 1. realizacja w szkołach programów profilaktycznych dotyczących szkodliwości picia alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych, dopalaczy;

 2. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;

 3. organizowanie dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym obozów wypoczynkowo – terapeutycznych;

 4. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, którego zadaniem jest motywowanie do podjęcia leczenia w placówkach lecznictwa odwykowego, udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym, informowanie o możliwościach uzyskania pomocy;

 5. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym, którego zadaniem jest udzielanie porad, prowadzenie zajęć profilaktycznych z młodzieżą;

 6. zapewnienie pomocy dla grup wsparcia osób współuzależnionych (członkowie rodzin) oraz ofiar przemocy w rodzinie;

 7. organizowanie szkoleń przedstawicieli grup zawodowych (policjanci, straż miejska, pielęgniarki, pracownicy socjalni) stykających się w swojej pracy z problemem alkoholowym i problemem uzależnień;

 8. organizowanie szkoleń dla osób pracujących z ofiarami przemocy w rodzinie;

 9. bieżąca współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pomoc w realizacji działań podejmowanych przez tę komisję;

 10. przygotowywanie gminnych programów dot. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych;

 11. przygotowywanie corocznych planów finansowo – rzeczowych odnośnie realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

 12. realizacja zadań związanych z uczestniczeniem w kampaniach społecznych;

 13. organizacja festynów rodzinnych;

 14. współpraca z Komendą Powiatową Policji, Polskim Czerwonym Krzyżem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dotycząca rozwiązywania problemów uzależnień.


/Na podstawie:

Zarządzenia Nr 368/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 1 września  2017r. w sprawie: nadania Urzędowi Miejskiemu w Nowym Tomyślu Regulaminu Organizacyjnego./

 

Liczba odwiedzin : 128
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2016-11-09 10:54:36
Czas publikacji: 2017-09-11 12:58:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak