Wersja archiwalna

Budowa sieci wodociągowej PE Ø 90 mm wraz z przyłączami, na dz. o nr ewid. 844, 767/5, 767/20, obręb Glinno, gmina Nowy Tomyśl. 

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 14 czerwca 2017 r.

 

UiGN.6733.31.2017.III

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji

 

 

 

Zgodnie z art. 49  i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamiam
o wydaniu w dniu 14 czerwca 2017 r.

 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 35/2017, jakim jest:

 

budowa sieci wodociągowej PE Ø 90 mm wraz z przyłączami, na dz. o nr ewid. 844, 767/5, 767/20, obręb Glinno,  gmina Nowy Tomyśl.

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się           w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11).

 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla

 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Odwołanie powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres strony, przedmiot odwołania oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

                                                                                                                                    Burmistrz Nowego Tomyśla

                                                                                                                                    /-/ dr Włodzimierz Hibner

 

Liczba odwiedzin : 88
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2017-06-14 15:32:29
Czas publikacji: 2017-06-14 15:32:29
Data przeniesienia do archiwum: 2017-06-29