Zadania stanowiska ds. audytu wewnętrznego 

 

 

Do zakresu działania Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego (AW) należy w szczególności:

  1. prowadzenie działalności doradczej mającej na celu tworzenie wartości dodanej pracy jednostki poprzez polepszenie możliwości realizacji celów, identyfikowanie usprawnień działań operacyjnych i / lub ograniczanie ekspozycji na ryzyka w wyniku zarówno usług zapewniających oraz doradczych;

  2. dokonywanie systematycznej oceny kontroli zarządczej pod kątem gospodarności, wydajności i skuteczności;

  3. weryfikowanie realizacji zadań z punktu widzenia planowanych do osiągnięcia rezultatów;

  4. sporządzanie planu audytu oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;

  5. przedkładanie Burmistrzowi:

    a) do końca stycznia każdego roku sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,

    b) do końca grudnia każdego roku planu audytu na rok następny.


/Na podstawie:
Zarządzenia Nr 368/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 1 września 2017r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Nowym Tomyślu Regulaminu Organizacyjnego./
 

Liczba odwiedzin : 95
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2017-09-11 13:12:04
Czas publikacji: 2017-09-11 13:12:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak