Wersja archiwalna

Budowa gazociągu ś/c PE dn 90 wraz z przyłączem gazowym PE dn 40, na dz. o nr ewid. 105/4 oraz części dz. o nr ewid. 106/2, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl. 

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 14 września 2017 r.

UiGN.6733.47.2017.III

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Zgodnie z art. 49  i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam
o wydaniu w dniu 14 września 2017 r.

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 48/2017, jakim jest:

budowa gazociągu ś/c PE dn 90 wraz z przyłączem gazowym PE dn 40,  na dz. o nr ewid. 105/4 oraz części dz. o nr ewid. 106/2, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

 

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się        w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami
(pokój nr 11).

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres strony, przedmiot odwołania oraz

oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                                                                                          Burmistrz Nowego Tomyśla
                                                                                                                                                                           /-/ dr Włodzimierz Hibner

               

 

Liczba odwiedzin : 79
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2017-09-14 11:46:07
Czas publikacji: 2017-09-14 11:46:07
Data przeniesienia do archiwum: 2017-09-29