Wersja archiwalna

Budowa gazociągu ś/c PE dn 63, na działkach o nr ewid. 379/11, 455/2, 27/1, 27/4, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl. 

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 20 września 2017 r.

UiGN.6733.59.2017.III

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamia się
o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 19.09.2017 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie gazociągu ś/c PE dn 63, na działkach o nr ewid. 379/11, 455/2, 27/1, 27/4, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl.

 

W związku z powyższym informuję, iż niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33,

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11).

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strona ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

                  

                                                                                                                                                                                      Burmistrz Nowego Tomyśla
                                                                                                                                                                                            /-/ dr Włodzimierz Hibner 

Liczba odwiedzin : 105
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2017-09-20 14:09:41
Czas publikacji: 2017-09-20 14:09:41
Data przeniesienia do archiwum: 2017-10-05