Wersja archiwalna

Budowa sieci wodociągowej PE Ø 110 mm wraz z przyłączami, na dz. o nr ewid. 41/8, 79, 98/15, obręb Paproć, gmina Nowy Tomyśl. 

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 17 października 2017 r.

 

UiGN.6733.51.2017.III

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji

 

 

 

Zgodnie z art. 49  i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamiam
o wydaniu w dniu 17 października 2017 r.

 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 56/2017, jakim jest:

 

budowa sieci wodociągowej PE Ø 110 mm wraz z przyłączami, na dz. o nr ewid. 41/8, 79, 98/15, obręb Paproć, gmina Nowy Tomyśl.

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się        w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11).

 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla

 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Odwołanie powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres strony, przedmiot odwołania oraz

 

oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Nowego Tomyśla

                                                                                                                       /-/ dr Włodzimierz Hibner

 

Liczba odwiedzin : 94
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2017-10-17 11:07:56
Czas publikacji: 2017-10-17 11:07:56
Data przeniesienia do archiwum: 2017-11-01