Wersja archiwalna

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową – część A 

 

 

 

Nowy Tomyśl, 28 listopada 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową – część A

                                                                                                               

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm., tekst jednolity) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm., tekst jednolity) w związku z Uchwałą Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową oraz Uchwałą Nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu nr V/43/2015 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową – część A, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 grudnia 2017 r. do 9 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073, ze zm., tekst jednolity), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405, ze zm., tekst jednolity), w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowego Tomyśla na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, elektronicznie na adres mailowy: urzad@nowytomysl.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2018 r.

 

Jednocześnie informuję, że wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową w terminie od 22 listopada 2017 r. do 21 grudnia 2017 r., o którym Burmistrz Nowego Tomyśla informował poprzez ogłoszenie i obwieszczenie z dnia 14 listopada 2017 r., zostało wycofane.

 

Burmistrz Nowego Tomyśla

Włodzimierz Hibner

 

Liczba odwiedzin : 328
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Górna
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Górna
Czas wytworzenia: 2017-11-28 10:09:51
Czas publikacji: 2018-03-07 10:14:43
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-08