Wersja archiwalna

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV oraz złącz kablowych, na działkach o nr ewid. 164/5, 165/8, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl.  

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 14 lutego 2018 r.

 

UiGN.6733.11.2018.III

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz

 

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

 

zawiadamia się
o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 12.02.2018 r.

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 

budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV oraz złącz kablowych,

 

na działkach o nr ewid. 164/5, 165/8, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7,

 

obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl.

 

W związku z powyższym informuję, iż niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33,

 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11).

 

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strona ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Nowego Tomyśla

                                                                                                                                                                                                                /-/ dr Włodzimierz Hibner

 

Liczba odwiedzin : 58
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2018-02-14 09:48:52
Czas publikacji: 2018-02-14 09:48:52
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-01