Budowa gazociągu ś/c PE dn 63 PE, na działkach o nr ewid. 155/21, 155/6, 166/1, 166/12, 166/7, 185/9, 185/5, 167, 184/2, 181/1, obręb Przyłęk oraz 172, 7/1, 8/1, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl. 

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 12 marca 2018 r.

 

UiGN.6733.7.2018.III

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji

 

 

 

Zgodnie z art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

 

zawiadamiam
o wydaniu w dniu 12 marca 2018 r.

 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2018, jakim jest:

 

budowa gazociągu ś/c PE dn 63 PE, na działkach o nr ewid. 155/21, 155/6, 166/1, 166/12, 166/7, 185/9, 185/5, 167, 184/2, 181/1, obręb Przyłęk oraz 172, 7/1, 8/1, obręb Sękowo,gm. Nowy Tomyśl.

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu,ul. Poznańska 33, Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11).

 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla

 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Odwołanie powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres strony, przedmiot odwołania oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                                        Burmistrz Nowego Tomyśla

                                                                                                                          /-/ dr Włodzimierz Hibner

 

Liczba odwiedzin : 45
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2018-03-12 13:21:05
Czas publikacji: 2018-03-12 13:21:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak