Projekt ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 – 2032” 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Tomyśla o podaniu do publicznej wiadomości informacji
o opracowaniu projektu ,,
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 – 2032”.

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 14.03.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Nowego Tomyśla działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,

 

podaje do publicznej wiadomości

informację o opracowaniu projektu: ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 – 2032”.


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy ooś, Burmistrz Nowego Tomyśla informuje o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn.
,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 – 2032”, stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu, a także możliwości składania uwag i wniosków.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl,

  • ustnie do protokołu: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, (poniedziałek w godzinach 9.00 - 17.00; wtorek – piątek w godzinach 7.30 - 15.30),

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@nowytomysl.pl

 

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 4.04.2018 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Dokumentacja postępowania, na którą składa się:

  • ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 – 2032”,

  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 21.02.2018 r., znak: WOO-III.410.83.2018.PW.2 o uzgodnieniu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu,

  • opinia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 02.02.2018 r., znak: DN-NS.9012.136.2018 o uzgodnieniu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu,

 

jest wyłożona do wglądu w dniach od 15.03.2018 r. do 4.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu: www.bip.nowytomysl.pl

 

Burmistrz Nowego Tomyśla

/Włodzimierz Hibner/

 

 

Załączniki

Program Usuwania Azbestu_Gmina_Nowy_Tomysl.pdf

Data: 2018-03-14 11:59:50 Rozmiar: 2.26M Format: .pdf Pobierz

opinia sanitarna z 2.02.2018 r..pdf

Data: 2018-03-14 12:01:51 Rozmiar: 208.08k Format: .pdf Pobierz

pismo RDOŚ w Poznaniu z 21.02.2018 r..pdf

Data: 2018-03-14 12:02:02 Rozmiar: 114.24k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 116
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Homan-Kalika
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Homan-Kalika
Czas wytworzenia: 2018-03-14 11:57:23
Czas publikacji: 2018-03-14 11:57:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak