Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 – 2032” 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Tomyśla o podaniu do publicznej wiadomości informacji
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskodla projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 – 2032”

 

Nowy Tomyśl, 14.03.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Nowego Tomyśla działając na podstawie art. 48 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),zwanej dalej ustawą ooś,

 

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu:,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017-2032”.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy ooś, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy ooś, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu.

 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii z dnia 2.02.2018 r., znak: DN-NS.9012.136.2018, wyraził zgodę, na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017-2032”.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 21.02.2018 r., znak WOO-III.410.83.2018.PW.2, wyraził stanowisko że projekt ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017-2032” nie kwalifikuje się do projektów dokumentów wymienionych w art. 46 i 47 ustawy ooś, dlategonie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienie Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz fakt, że realizacja postanowień ,,Programu...” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, wskazanych w uzasadnieniu obwieszczenia, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.nowytomysl.ploraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, przy ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017-2032” zamieszczono w załączniku do obwieszczenia.

 

 

Burmistrz Nowego Tomyśla

/Włodzimierz Hibner/

 

Załączniki

załacznik do obwieszczenia o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf

Data: 2018-03-14 13:07:54 Rozmiar: 129.5k Format: .pdf Pobierz

opinia sanitarna z 2.02.2018 r..pdf

Data: 2018-03-14 13:08:07 Rozmiar: 208.08k Format: .pdf Pobierz

pismo RDOŚ w Poznaniu z 21.02.2018 r..pdf

Data: 2018-03-14 13:08:08 Rozmiar: 114.24k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 121
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Homan-Kalika
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Homan-Kalika
Czas wytworzenia: 2018-03-14 13:06:25
Czas publikacji: 2018-03-14 13:06:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak