Wersja archiwalna

przebudowa drogi gminnej - ul. Marszałka J. Piłsudskiego, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa drogi rowerowej i chodników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidujących elementów infrastruktury podziemnej: wodnej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, budowa nowej instalacji oświetleniowej, sygnalizacyjnej, monitoringowej, montażu elementów małej architektury oraz punktów informacji wizualnej na dz. o nr ewid. 898/11, 915, 926/2, 927/1, 927/2, 928, 942, 1028/13, 1028/14, 1039/3, 1048, 1051/3, 1138/1, 1224/1, 1234/2, 1358/1, 1780/1, 1801, 1871/1, 1871/4, 1322/1, 1049, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl. 

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 17 kwietnia 2018 r.

 

UiGN.6733.13.2018.III

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji

 

 

 

Zgodnie z art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

 

zawiadamiam
o wydaniu w dniu 17 kwietnia 2018 r.

 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19/2018, jakim jest:

 

 

 

przebudowa drogi gminnej - ul. Marszałka J. Piłsudskiego, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa drogi rowerowej i chodników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidujących elementów infrastruktury podziemnej: wodnej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, budowa nowej instalacji oświetleniowej, sygnalizacyjnej, monitoringowej, montażu elementów małej architektury oraz punktów informacji wizualnej na dz. o nr ewid. 898/11, 915, 926/2, 927/1, 927/2, 928, 942, 1028/13, 1028/14, 1039/3, 1048, 1051/3, 1138/1, 1224/1, 1234/2, 1358/1, 1780/1, 1801, 1871/1, 1871/4, 1322/1, 1049, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl.

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11).

 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla

 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Odwołanie powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres strony, przedmiot odwołania oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                     Burmistrz Nowego Tomyśla

                /-/ dr Włodzimierz Hibner

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 98
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2018-04-17 09:50:06
Czas publikacji: 2018-04-17 09:50:06
Data przeniesienia do archiwum: 2018-05-02