Opłata śmieciowa 

 
 

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że  gmina przejmie odpowiedzialność za wytwarzane na jej terenie odpady komunalne. W załączeniu przedstawiamy informację na ten temat. Prosimy o zapoznanie się z nią.

ULOTKA INFORMACYJNA wydana przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu (06/2013) –ulotka-smieci-ok_0

N A J CZ Ę Ś C I E J    Z A D A W A N E    P Y T A N I A 
dot. wprowadzenia tzw „ Opłaty Śmieciowej” ( stan na: 21.09.2012)

1. Na czym polega znowelizowana ustawa „O utrzymaniu porządku w gminach”? 
W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów.
2. Czemu ma służyć nowa ustawa?
Cel wymogów nałożonych przez UE jest prosty: odzyskać surowce wtórne, aby chronić zasoby naturalne.
3. Jakie będą zadania gminy?
a) Przede wszystkim budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych W naszym przypadku zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Gmina Nowy Tomyśl przynależy do Instalacji w Michach i nie musi ponosić kosztów budowy
b) Określenie budżetu gminy i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców (tzw. podatku śmieciowego);
c) Organizacja przetargów na wybór dostawców usług odbioru i transportu odpadów oraz kontrola realizacji kontraktów;
d) Kształtowanie polityki informacyjnej (ulotki, plakaty, spotkania informacyjne , artykuły prasowe)
4. Jakie wymagania dot recyklingu musi spełnić gmina w myśl ustawy?
Ustawa nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
* do dnia 16 lipca 2013 r. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
* do dnia 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Gminy są również zobowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.
*poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
*poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.
5. Jakie będą koszty w związku z nową gospodarką odpadami?
To, ile zapłaci jedno gospodarstwo domowe, w Gminie Nowy Tomyśl będzie zależało od liczby mieszkańców, bowiem to człowiek wytwarza odpady więc jest to jedyna sprawiedliwa forma naliczenia opłaty. Podstawą będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości. Dwie rzeczy są pewne: każdy będzie płacił, a ten kto będzie segregował zapłaci mniej.
6. Dlaczego za nieposortowane śmieci zapłacimy więcej?
Jeżeli właściciel nieruchomości narusza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający te odpady przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. Przekłada to się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem stawki opłat w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny są niższe .
7. Za co zapłacimy?
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją koszty funkcjonowania systemu, obejmujące :
– odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
– tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– obsługi administracyjnej systemu;
8. W jaki sposób podatek śmieciowy i przejecie własności nad odpadami przez gminy pozwoli poprawić gospodarkę odpadami?
Tak, czy inaczej mieszkańcy będą musieli odprowadzić do gmin opłatę za zagospodarowanie odpadów, powinno to w dużym stopniu ograniczyć wyrzucanie śmieci do lasu. Mieszkaniec płaci i wymaga, a problem co z robić z odpadem już go nie interesuje. Wtedy też w systemie ujawni się realna ilość odpadów.
9. Co oznacza selektywna zbiórka?
Gmina będzie wymagać od mieszkańców by segregowali śmieci. Każde gospodarstwo domowe będzie zobowiazane posiadać zestaw pojemników oraz worków na określone odpady. Segregować będziemy :
– odpady biodegradowalne (czyli żywność, części drzew, krzewów itp.)
– papier + metal + plastik+ tekstylia (czyste ubrania )
– szkło
– balast – czyli wszystko to, czego nie można zakwalifikować do pozostałych odpadów
– pieluchy jednorazowe – w zależności od zapotrzebowania
10. W jaki sposób mieszkańcy zdobędą niezbędne pojemniki i worki?
Pojemniki oraz worki mogą zostać dostarczone przez gminę za pośrednictwem wybranego w przetargu „operatora.” lub właściciel posesji zaopatrzy się we własnym zakresie w stosowne pojemniki
11. A jeśli pojemniki i worki okażą się niewystarczające?
Za każdym razem nadmiar odpadów każdy będzie mógł wywieźć do punktu selektywnej zbiórki. Jeśli natomiast okaże się, że dla liczącej więcej członków rodziny pakiet jest niewystarczający, gmina, za pośrednictwem operatora przekaże kolejny zestaw worków i pojemników w zależności od zapotrzebowania na koszt właściciela nieruchomości lub właściciel zaopatrzy się w te urządzenia we własnym zakresie.
12. Dlaczego śmieci powinny być „niezabrudzone” „niezmieszane” ?
Ze śmieci można produkować np. paliwa alternatywne. Czyste odpady wędrując po taśmach – najpierw automatycznie, a potem za pomocą ludzkich rąk – są rozdzielane na grupy o określonych parametrach. Jeśli śmieci są czyste mogą zostać od razu przekazane do przetwarzania, jeśli zaś zabrudzone – wymagają oczyszczenia, lub muszą zostać składowane, co wiąże się z dodatkowymi kosztami zarówno dla Zakładu, gminy i co za tym idzie dla mieszkańca.
13. Do kiedy można korzystać z indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych? 
Te umowy obowiązują do końca czerwca 2013r. Nowy system wchodzi w życie dzień później,
1 lipca 2013 r.
14. Czy obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych, po 30.06.2013r. same stracą ważność?
Dotychczasową umowę należy rozwiązać samodzielnie, występując z takim pismem odpowiednio wcześnie, zgodnie z terminem określonym w umowie.
15. Czy segregując odpady będę płacił mniej?
Osoby segregujące odpady będą uiszczały niższą stawkę. Co zostanie określone w uchwale Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
16. Co się stanie, jeżeli ktoś zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje?
Wtedy na drodze decyzji Burmistrz podwyższy opłatę. Informacja o nierzetelnym segregowaniu lub jego braku będzie przekazywana przez odbierającego odpady- Operatora bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
17. Kto będzie składał deklarację i ponosił opłatę?
Właściciel domu jednorodzinnego lub zarząd spółdzielni mieszkaniowej lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub właściciel wydzielonego lokalu.
18. A jeśli nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?
Wówczas Burmistrz w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze
19. Co w przypadku kiedy nie będę płacił za odpady?
Burmistrz wyda decyzję określającą wysokość zaległości z tytułu opłaty. W sprawach dotyczących opłat stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa z tym,że uprawnienia organów podatkowych przysługiwać będą burmistrzowi
20. Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?
Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania
za pierwszy kwartał do 15 marca ( obowiązuje od 1 stycznia 2019 )
za drugi kwartał do 15 maja
za trzeci kwartał do 15 września ( Obowiązuje od 1 stycznia 2019 )
za czwarty kwartał do 15 listopada.
Opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na przypisane przez Gminę Nowy Tomyśl indywidualne konto bankowe, przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Nowy Tomyśl, w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu lub u inkasentów.
21. Jak gmina ustali opłatę za odbiór odpadów. Jak ustalić stawkę, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna ?
Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy, rada miejska, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
-liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
-ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (można uzyskać na podstawie danych statystycznych z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami ),
-koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tzw. koszty transakcyjne, np. koszty administracyjne, przyrost nie płaconych należności za odbiór i wywóz odpadów, wzrost strumienia odpadów, rezerwa dla gminy, koszty selektywnego zbierania, itp.),
– przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie (na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo).
Ponadto, rada miejska ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny.
22. Czy stawka opłaty może być zmieniona w trakcie roku?
Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi,że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty
23. Z czego wynika niższa stawka opłaty dla selekcjonujących odpady?
Przede wszystkim jest obowiązek selekcjonowania odpadów. Gmina musi osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, poprzez m. in. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych. W szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina powinna więc ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selekcji odpadów. Przypominamy, że to rada miejska w regulaminie utrzymania czystości i porządku określa wymagania obowiązujące w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 4 ust. 2 pkt 1 lit a).
24. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym. Gmina nie może zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina może ułatwić właścicielom nieruchomości realizacje tego obowiązku, proponując jako dodatkową usługę , za dodatkową opłatą wyposażenie w pojemniki. Gmina może realizować tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, ale jemu również za takie dodatkowe świadczenia należy się dodatkowe wynagrodzenie
25. Kto po 1 lipca 2013r będzie odbierał moje śmieci?
Firma z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy wyłącznie w ramach przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej np. spółce gminnej, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i wygra z innymi podmiotami. W tym przypadku obowiązują przepisy ustawy prawo zamówień publicznych
26. Czy nie za wcześnie gmina Nowy Tomyśl podejmuje uchwały dot wdrożenia nowej ustawy?
styczeń 2012 r. –od tego czasu Gminy mają półtora roku (do połowy 2013 r.) na wprowadzenie na swoim terenie nowego systemu zarządzania odpadami, wyłonienie firm wywożących odpady w przetargach, jak również poinformowanie mieszkańców o nowym systemie. Zaczyna również działać rejestr działalności regulowanej – od tego dnia gmina nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
30 kwietnia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.
1 lipca 2012 r. – sejmiki wojewódzkie przyjmują aktualizacje wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz przyjmują uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów, czyli wskazanie miejsc, gdzie będą przetwarzane odpady, w szczególności; sortowane, kompostowane, spalane, (program został przyjęty uchwałą sejmiku w dniu 27 sierpnia 2012 roku).
1 stycznia 2013 r. – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Od tego dnia powinny rozpocząć się kampanie edukacyjno-informacyjne, mające na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał na temat nowych zasad odbioru odpadów w ich gminie. Przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.
31 marca 2013 r. – upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa.
1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować – uchwały rad gmin wchodzą w życie. Gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości, a w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami. Zaangażowane przez gminy firmy odbierają śmieci na terenie całego kraju. Każdy mieszkaniec może oddać dowolną ilość śmieci – w tym np. te wielkogabarytowe.
Podane terminy mają charakter ostateczny. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.
W przypadku gdy gmina nie będzie realizowała tego obowiązku to , każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych na koszt gminy w której zamieszkuje. Gmina, która nie zorganizuje przetargów i nie podpisze umów na świadczenie usług podlega karze pieniężnej w wysokości od 10.000 do 50.000 zł
27. Kto będzie sprawował nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą firmę?
Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów w oparciu o zawartą umową i przepisy szczegółowe będzie prowadziła gmina
28. Prowadzę firmę czy i moje śmieci będą odbierane w tym samym systemie co śmieci z gospodarstwa domowego ?
Obecnie przejęcie obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych przez gminę następuje automatycznie (z mocy prawa – art. 6c ust. 1 u.c.p.g.) – ale tylko w wypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Ponadto jednak rada gminy może, w drodze uchwały , postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W gminie Nowy Tomyśl systemem objęte zostaną wyłącznie nieruchomości zamieszkane
29. Czy jedna firma będzie wywoziła śmieci z terenu całej gminy ?
Gminy liczące ponad 10 000 mieszkańców mogą podjąć uchwały o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców ,gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę W gminie Nowy Tomyśl planowany jest podział na dwa sektory
30.Co z odebranymi odpadami zrobi firma wybrana w przetargu przez gminę?
Podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach, natomiast zmieszane odpady komunalne przekazuje do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych Zapis ustawy zakazuje mieszania selektywnie zebranych odpadów ze zmieszanymi odpadami komunalnymi .

 

Załączniki

druk_deklaracji_do_15.07.2016_r..pdf

Data: 2018-05-14 13:21:19 Rozmiar: 59.78k Format: .pdf Pobierz

druk__deklaracji_obowiazujacy_od_16.07.2016_do_15.09.2016.pdf

Data: 2018-05-14 13:21:19 Rozmiar: 69.08k Format: .pdf Pobierz

formularz_przyjecia_odpadow_pszok.pdf

Data: 2018-05-14 13:21:19 Rozmiar: 55.25k Format: .pdf Pobierz

druk_deklaracji_obowiazujacy_od_16.09.2016.pdf

Data: 2018-05-14 13:21:19 Rozmiar: 66.46k Format: .pdf Pobierz

Harmonogram_Nowy_Tomyśl_2018_wersja_DRUK_1_2018_01_05_zmiana-3-1.pdf

Data: 2018-05-14 13:21:19 Rozmiar: 269.22k Format: .pdf Pobierz

komunikat_wspolny_system_segregacji_odpadow.pdf

Data: 2018-05-14 13:21:19 Rozmiar: 66.65k Format: .pdf Pobierz

pszok_bukowiec_dombud_regulamin.pdf

Data: 2018-05-14 13:21:19 Rozmiar: 186.24k Format: .pdf Pobierz

pszok_nowy_tomysl_dombud_regulamin.pdf

Data: 2018-05-14 13:21:19 Rozmiar: 187.14k Format: .pdf Pobierz

ulotka-dombud.pdf

Data: 2018-05-14 13:21:19 Rozmiar: 1.53M Format: .pdf Pobierz

wzor_wypowiedzenia_umowy_0.doc

Data: 2018-05-14 13:21:19 Rozmiar: 12k Format: .doc Pobierz

urm_xxvi_257_2012.pdf

Data: 2018-05-14 13:21:19 Rozmiar: 2.15M Format: .pdf Pobierz

Miejski Punkt Elektroodpadów.pdf

Data: 2018-06-20 08:31:02 Rozmiar: 466.14k Format: .pdf Pobierz

Druk deklaracji o wysokości opłaty od 1.07.2018.pdf

Data: 2018-10-24 07:41:02 Rozmiar: 119.8k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 557
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Michał Grześkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:21:19
Czas publikacji: 2018-10-24 07:41:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak