Rejestracja zgonów 

 

 

Rejestracja zgonów

Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie zgonu nastepuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenie zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu w USC według miejsca zgonu.

Wymagane dokumenty:
  • karta zgonu wydana przez lekarza ,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • owód osobisty współmałżonka ( o ile osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim),
  • książeczka wojskowa osoby zmarłej (o ile została wydana),
  • paszport w przypadku zgonu cudzoziemca.
Opłaty:

Zwolniona od opłaty skarbowej. Po dokonaniu rejestracji zgonu z urzędu wydaje sie osobie zgłaszającej zgon 1 odpis skrócony aktu zgonu (bezpłatnie).

Termin załatwienia sprawy:

W dniu zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

———

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

 

Uwagi:

Podmioty uprawnione do zgłoszenia zgonu: pozostały małżonek(ka), krewni zstępni (dzieci, wnuki, itd.), krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, itd.), krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (siostra, brat, siostrzeniec, bratanek, itd.), powinowaci w linii prostej 1 stopnia (teść, teściowa).

W sytuacji przekazania zwłok do celów naukowych zgłoszenia zgonu może dokonać upoważniony pracownik publicznej uczelni. Niezgłoszenie zgonu przez ww. podmiot umożliwi dokonanie tej czynności przez przedstawiciela podmiotu obowiązanego do pochówku zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

W przypadku znalezienia zwłok w stanie lub okolicznościach uniemożliwiających ich idnetyfikację lub zgonu osoby o nieustalonej tożsamości, uprawniony podmiot zawiadamia o tym gminę właściwą ze względu na miejsce znalezienia zwłok lub miejsce zgonu.

 

 

Załączniki

rejestracja zgonów.odt

Data: 2018-05-16 14:52:23 Rozmiar: 245.38k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 96
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 14:15:42
Czas publikacji: 2018-05-16 14:52:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak