Wersja archiwalna

Montaż i posadowienie słupa linii 15 kV, wymiana słupa 15 kV oraz budowa linii kablowej 15 kV, na działkach o nr ewid. 385/21, 385/22, 385/23, 385/24, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl. 

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 13 czerwca 2018 r.

UiGN.6733.43.2018.III

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

zawiadamia się
o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 06.06.2018 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

montażu i posadowieniu słupa linii 15 kV, wymianie słupa 15 kV oraz budowie linii kablowej 15 kV, na działkach o nr ewid. 385/21, 385/22, 385/23, 385/24, obręb Glinno,

gm. Nowy Tomyśl.

 

W związku z powyższym informuję, iż niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33,

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11).

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strona ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

                                         Burmistrz Nowego Tomyśla

                                        /-/ dr Włodzimierz Hibner

 

Liczba odwiedzin : 40
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2018-06-13 08:55:01
Czas publikacji: 2018-06-13 08:55:01
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-28