Wersja archiwalna

budowa sieci wodociągowej PE Ø 110 mm wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm wraz z odnogami PVC Ø 160 mm, na działkach o nr ewid. 1/3, 5/7, 5/14, 6, 17/11, 17/14, 17/20, 19/6, 21, 23, obręb Paproć oraz 1298, 1290, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl. 

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 13 czerwca 2018 r.

UiGN.6733.34.2018.III

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam
o wydaniu w dniu 13 czerwca 2018 r.

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 35/2018, jakim jest:

budowa sieci wodociągowej PE Ø 110 mm wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm wraz z odnogami PVC Ø 160 mm, na działkach o nr ewid. 1/3, 5/7, 5/14, 6, 17/11, 17/14, 17/20, 19/6, 21, 23, obręb Paproć oraz 1298, 1290, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

 

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu,ul. Poznańska 33, Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11).

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres strony, przedmiot odwołania oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

               Burmistrz Nowego Tomyśla

           /-/ dr Włodzimierz Hibner

 

 

Liczba odwiedzin : 48
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2018-06-13 10:56:33
Czas publikacji: 2018-06-13 10:56:33
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-28