Wersja archiwalna

Postanowienia o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

 
 

Nowy Tomyśl, dnia 10 lipca 2018 r.

UiGN.6733.13.2018.III

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 oraz 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

 

zawiadamiam
o wydaniu w dniu 10 lipca 2018 r.

postanowienia o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 nr 19/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r., jakim jest:

 

przebudowa drogi gminnej - ul. Marszałka J. Piłsudskiego, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa drogi rowerowej i chodników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidujących elementów infrastruktury podziemnej: wodnej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, budowa nowej instalacji oświetleniowej, sygnalizacyjnej, monitoringowej, montażu elementów małej architektury oraz punktów informacji wizualnej na dz. o nr ewid. 898/11, 915, 926/2, 927/1, 927/2, 942, 1028/13, 1028/14, 1039/3, 1048, 1051/3, 1138/1, 1224/1, 1234/2, 1358/1, 1780/1, 1801, 1871/1, 1871/4, 1322/1, 1049, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl.

 

 

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

(pokój nr 11).

Od postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla

w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

                                                   Burmistrz Nowego Tomyśla

                                                  /-/ dr Włodzimierz Hibner

 

 

 

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 68
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2018-07-10 10:56:37
Czas publikacji: 2018-07-10 10:56:37
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-25