6220.10.2018.III - rozbudowa obiektu inwentarskiego (obory) na działce o nr ewid. 76/2 w miejscowości Wytomyśl, gmina Nowy Tomyśl 

 

 

Nowy Tomyśl, 10.08.2018 r.

 

KRiOŚ.6220.10.2018.III

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrz Nowego Tomyśla

 

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 09.08.2018 r., znak: KRiOŚ.6220.10.2018.III, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu inwentarskiego (obory) na działce o nr ewid. 76/2 w miejscowości Wytomyśl, gmina Nowy Tomyśl.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu,  opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, można się zapoznać zgodnie z  zasadami zawartymi w Dziale II ustawy ooś, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. nr 12 - parter), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                                                              

                                                            BURMISTRZ NOWEGO TOMYŚLA                                    

                      / Włodzimierz Hibner/

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 40
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Homan-Kalika
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Homan-Kalika
Czas wytworzenia: 2018-08-10 08:38:24
Czas publikacji: 2018-08-10 08:38:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak