Wersja archiwalna

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl na dz. o nr ewid. 35 (część), 36, 37 (część), 39, 40, 247, 181 (część), obręb Róża oraz na dz. o nr ewid. 89 (część), 128, 132/2, 133, 348, obręb Stary Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl. 

 

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 13 września 2018 r.

UiGN.6733.57.2018.III

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam
o wydaniu w dniu 13 września 2018 r.

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 62/2018, jakim jest:

rozbudowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl na dz. o nr ewid. 35 (część), 36, 37 (część), 39, 40, 247, 181 (część), obręb Róża oraz na dz. o nr ewid. 89 (część), 128, 132/2, 133, 348, obręb Stary Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl.

 

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu,ul. Poznańska 33, Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

(pokój nr 11).

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres strony, przedmiot odwołania oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

                                               Burmistrz Nowego Tomyśla

                                            /-/ dr Włodzimierz Hibner

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 68
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2018-09-13 08:25:55
Czas publikacji: 2018-09-13 08:25:55
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-28