Wersja archiwalna

Budowa gazociągu śr/c dn63 PE na dz. o nr ewid. 336/6 (część), 556/12, 556/4, 887/8, obręb Glinno, gmina Nowy Tomyśl. 

 

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 13 września 2018 r.

 

UiGN.6733.65.2018.III

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

 

zawiadamiam
o wydaniu w dniu 13 września 2018 r.

 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 63/2018, jakim jest:

 

budowa gazociągu śr/c dn63 PE na dz. o nr ewid. 336/6 (część), 556/12, 556/4, 887/8, obręb Glinno, gmina Nowy Tomyśl.

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu,ul. Poznańska 33, Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

(pokój nr 11).

 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla

 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Odwołanie powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres strony, przedmiot odwołania oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                               Burmistrz Nowego Tomyśla

                                               /-/ dr Włodzimierz Hibner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 66
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2018-09-13 12:09:50
Czas publikacji: 2018-09-13 12:09:50
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-28