Wersja archiwalna

Budowa kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic. Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza. 

 
 

 

Nowy Tomyśl, dnia 11 października 2018 r.

UiGN.6733.51.2018.III

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam
o wydaniu w dniu 11 października 2018 r.

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 70/2018, jakim jest:

 

budowa kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic. Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza, na dz. o nr ewid.756, 757, 858/8, 857/2, 863, 864/1, 866, 871/2, 847, 760, 772, 773, 774, 776, 777, 764, 763, 762, 761, 742, 740/1, 778, 782, 796/1, 797, 798/7, 798/6, 798/5, 798/4, 798/3, 798/2, 798/1, 811, 812, 813, 816, 802, 817/6, 818, 834/7, 835, 839, 840, 841, 842, 872/8, 875, 876, 740/2, 740/3, 697, 695, 698, 691, 611, 612, 690, 722/1, 724, 728, 688/1, 687/1, 618/1, 604, 648/6, 648/1, 648/2, 648/3, 648/4, 684/3, 570/1, 570/2, 587, 631/2, 632/1, 631/1, 647/1, 648/8, 577, 576, 575, 569, 559/22, 560/19, 618/2, 618/3, 631/4, 654/9, 630/1, 629/1, 628/1, 627/3, 625/1, 1498/1, 624/1, 623/1, 622/1, 621/8, 620/1, 664, 665, 661/1, 669, 661/4, 661/3, 660/15, 656/8, 656/7, 660/16, 660/2, 659/1, 659/2, 658/2, 657/9, 660/4, 661/5, 657/2, 658/3, 1268/3, 619/3, 1268/5, 1268/4, 560/7, 560/23, 560/22, 560/8, 1267/8, 1267/9, 1267/7, 656/3, 662, 681, 1269, obręb Nowy Tomyśl oraz 2/1, 2/2, 2/3, obręb Paproć,

gm. Nowy Tomyśl.

 

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu,ul. Poznańska 33, Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

(pokój nr 11).

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres strony, przedmiot odwołania oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                         Burmistrz Nowego Tomyśla

                                                                                                        /-/ dr Włodzximierz Hibner

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 88
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2018-10-11 14:57:33
Czas publikacji: 2018-10-11 14:57:33
Data przeniesienia do archiwum: 2018-10-26