Wersja archiwalna

Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz budowie budynku wolnostojącego z funkcją mieszkalno-biurową oraz warsztatowo-usługową, a działkach o nr ewid. 170, 171, 172, obręb Lwówek, gm. Lwówek. 

 
 

 

Nowy Tomyśl, dnia 7 listopada 2018 r.

 

UiGN.6730.542.2018.III

 

                                                                     

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), Burmistrz Nowego Tomyśla informuje strony

 

o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowydla inwestycji polegającej na:rozbiórce istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz budowie budynku wolnostojącego z funkcją mieszkalno-biurową oraz warsztatowo-usługową, a działkach  o nr ewid. 170, 171, 172, obręb Lwówek, gm. Lwówek.

 

 

 

W związku z powyższym informuję, iż niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33,

 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11).

 

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strona ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

 

 

                                                                 Burmistrz Nowego Tomyśla

                                                                 /-/ dr Włodzimierz Hibner

 

 

 
Liczba odwiedzin : 87
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2018-11-07 12:17:31
Czas publikacji: 2018-11-07 12:23:56
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-22