Wersja archiwalna

Budowa linii kablowej SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15kV na dz. o nr ewid. 203/2, 203/3, 203/4, 213/6, 445/2, 410/2 (część), 207/8, obręb Przyłęk oraz dz. o nr ewid. 200/1, 200/2, 203, 852, 199/1, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl. 

 
 

 

Nowy Tomyśl, dnia 8 listopada 2018 r.

 

UiGN.6733.80.2018.III

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r.

poz. 1945)

 

zawiadamiam
o wydaniu w dniu 8 listopada 2018 r.

 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 80/2018, jakim jest:

 

budowa linii kablowej SN-15kV oraz  złącza kablowego SN-15kV na dz. o nr ewid. 203/2, 203/3, 203/4, 213/6, 445/2, 410/2 (część), 207/8, obręb Przyłęk oraz dz. o nr ewid. 200/1, 200/2, 203, 852, 199/1, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl.

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu,ul. Poznańska 33, Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

(pokój nr 11).

 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla

 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Odwołanie powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres strony, przedmiot odwołania oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

 

                                                                                                               Burmistrz Nowego Tomyśla

                                                                                                                 /-/ dr Włodzimierz Hibner

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 65
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2018-11-08 09:43:30
Czas publikacji: 2018-11-08 09:43:30
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-23