Wersja archiwalna

Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 11 grudnia 2018 r. o godz 14:00 w NOK 

 
 
 1. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 2. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026.
 3. w sprawie ustalenia dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nowy Tomyśl dla grupy gospodarstw domowych.
 4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
 5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2022.
 6. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 7. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 8. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie posiłku ,,Pomoc gminy w zakresie posiłku " na lata 2019-2023.
 9. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 23 lutego 2007 r., w sprawie przystąpienia przez gminę Nowy Tomyśl do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
 10. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Sątopy, gmina Nowy Tomyśl.
 11. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych stanowiących  prawo wieczystego użytkowania Gminy Nowy Tomyśl
 12. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu sprawowania trwałego zarządu nad nieruchomością Przedszkola z filią w Starym Tomyślu.
 13. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 1 położony na działce o nr ewid. 249/1 w Sątopach.
 14. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 2 położony na działce o nr ewid. 249/1 w Sątopach.
 15. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 3 położony na działce o nr ewid. 82/3 w Jastrzębsku Starym.
 16. w sprawie zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Jana Pawła II.
 17. w sprawie zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Komunalnej.
 18. w sprawie zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Łąkowej.
 19. w sprawie zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Musiała.
 20. w sprawie zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Paprockiej.
 21. w sprawie zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Polnej.
 22. w sprawie zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich
 
Liczba odwiedzin : 183
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Adrianna Brzostowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Adrianna Brzostowska
Czas wytworzenia: 2018-12-07 14:46:08
Czas publikacji: 2018-12-11 12:33:29
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-14