Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 

 

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nowy Tomyśl.

 Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji znajduje się w załączeniu. Organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dotacji zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu - także zaktualizowany harmonogram (wzór w załączeniu) i opis zadania. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie. Wszystkie organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje, przed podpisaniem umowy muszą też dostarczyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, podpisaną za zgodność ksera z oryginałem przez osoby upoważnione.

 
 

Załączniki

Zarządzenie przyznanie dotacji na 2019 r..pdf

Data: 2019-01-30 15:06:50 Rozmiar: 632.01k Format: .pdf Pobierz

Informacja o przyznanych dotacjach na 2019 r..pdf

Data: 2019-01-30 15:06:50 Rozmiar: 2.89M Format: .pdf Pobierz

aktualny kosztorys do umowy.doc

Data: 2019-01-30 15:06:50 Rozmiar: 94.5k Format: .doc Pobierz

aktualny harmonogram do umowy.doc

Data: 2019-01-30 15:06:50 Rozmiar: 28k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 187
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Kortus
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Kortus
Czas wytworzenia: 2019-01-30 15:06:50
Czas publikacji: 2019-01-30 15:06:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak