Akty prawa miejscowego - kadencji 1998-2002 

 

  

1. Uchwała Nr VI/29/1999 z dnia 12.03.1999r.; w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych oraz określenia granic ich obwodów.

treść uchwały  (315.4 KB)

 

2. Uchwała Nr VI/38/1999 z dnia 12.03.1999r.; w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

treść uchwały  (124.7 KB)

 

3. Uchwała Nr VII/44/1999 z dnia 26.03.1999r. w sprawie; uchwalenia budżetu gminy i miasta Nowy Tomyśl na 1999r.

treść uchwały (1.6 MB)

 

4. Uchwała Nr XI/62/1999 z dnia 23.07.1999 w sprawie; miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego miasta Nowy Tomyśl - rejon: Plac Chopina, Plac Niepodległości i ul. Mickiewicza.

treść uchwały (934.5 KB)

 

5. Uchwała Nr XI/63/1999 z dnia 23.07.1999 w sprawie; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Tomyśl - rejon ulic: Barteckiego, Skłodowskiej, Ogrodowej.

treść uchwały  (594.1 KB)

 

6. Uchwała Nr XII/73/1999 z dnia 24.09.1999r. w sprawie; zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Tomyśl.

treść uchwały  (2.3 MB)

 

7. Uchwała Nr XII/74/1999 z dnia 24.09.1999r. w sprawie; zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Terenów Budownictwa Mieszkaniowego w Nowym Tomyśluy os. Wypoczynkowa Południe.

treść uchwały  (400.2 KB)

 

8. Uchwała Nr XII/75/1999 z dnia 24.09.1999r. w sprawie; zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego - rejon ul. Komunalnej nr 2.

treść uchwały  (543.4 KB)

 

9. Uchwała Nr XII/76/1999 z dnia 24.09.1999r. w sprawie; zmiany miejscowego planu ogólnego zagospdarowania przestrzennego miasta Nowego Tomysla.

treść uchwały  (623.4 KB)

 

10. Uchwała Nr XIV/95/1999 z dnia 8.12.1999r. w sprawie; uznania drzew za pomniki przyrody.

treść uchwały  (256.1 KB)

 

11.Uchwała Nr XIV/97/1999 z dnia 8.12.1999r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszklanych.

treść uchwały  (658 KB)

 

12. Uchwała Nr XIV/98/1999 z dnia 8.12.1999r. w sprawie; ustalenia stawek wywoławczych czynszu najmu za lokale uzytkowe wchodzace w skład miesnia komunalnego gminy Nowy Tomyśl w postępowaniu przetargowym.

treść uchwały  (310.2 KB)

 

13. uchwała NrXV/111/1999 z dnia 28.12.1999r.  w sprawie; uchwalenia budzetu gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2000.

treść uchwały  (1.7 MB)

 

14. uchwała Nr XV/113/1999 z dnia 28.12.1999r. w sprawie; zmiany treści uchwały Nr XI/62/99 Rady miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 23.07.1999r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Tomyśl - rejon Plac Chopina, Plac Niepodległości i ul. Mickiewicza.

treść uchwały  (46.7 KB)

 

15. Uchwała Nr XVI/120/2000 z dnia 25.02.2000r. w sprawie; zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Nowego Tomyśla z ul. Fabrycznej na ul. Jana pawła II.

treść uchwały (164.9 KB)

 

16. Uchwała Nr XVI/121/2000 z dnia 25.02.2000r. w sprawie; ustalenia nazw nowo powstałych ulic na terenie miasta Nowego Tomyśla.

treść uchwały  (250.6 KB)

 

17. Uchwała Nr XVI/147/2000 z dnia 18.08.2000r. w sprawie; podziału gminy Nowy Tomyśl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

treść uchwały  (869.4 KB)

 

18. Uchwała Nr XXI/151/2000 z dnia 18.08.2000r. w sprawie; określenia zasad używania herbu miasta Nowego Tomyśla.

treść uchwały  (118.6 KB)

 

19. Uchwała Nr XXIII/163/2000 z dnia 24.11.2000r. w sprawie; określenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych.

treść uchwały  (586.1 KB)

 

20. Uchwała Nr XXV/177/2000 z dnia 27.12.2000r. w sprawie; ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2001r.

treść uchwały (196.7 KB)

 

21. Uchwała Nr XXV/178/2000 z dnia 27.12.2000r. w sprawie; określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2001r.

treść uchwały  (97.6 KB)

 

22. Uchwała Nr XXV/179/2000 z dnia 27.12.2000r. w sprawie; ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na rok 2001, określenia zasad ustalania i poboru oraz trerminów płatności tego podatku, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso, a także zwolnień od tego podatku.

treść uchwały  (103 KB)

 

23. uchwała Nr XXV/180/2000 z dnia 27.12.2000r. w sprawie; opłaty targowej na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2001.

treść uchwały  (132 KB)

 

24. Uchwała Nr XXV/181/2000 z dnia 27.12.2000r. w sprawie; ustalenia stawki opłaty administracyjnej na 2001r. za sporządzenie testamentu.

treść uchwały  (90.1 KB)

 

25. uchwała Nr XXV/182/2000 z dnia 27.12.2000r. w sprawie; ustalenia stawki opłaty administracyjnej na 200r. za wpis w ewidencji działalności gospdarczej i zmiany tego wpisu.

treść uchwały  (133.8 KB)

 

26. Uchwała Nr XXV/183/2000 z dnia 27.12.2000r. w sprawie; obniżenia ceny skupu 1q żyta okreslonej przez Głowny Urząd Statystyczny i przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2001 rok na obszarze gminy Nowy Tomyśl.

treść uchwały (89.9 KB)

 

27. Uchwała Nr XXV/184/2000 z dnia 27.12.2000r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2001.

treść uchwały  (3.4 MB)

 

28. Uchwała Nr XXVI/187/2001 z dnia 26.01.2001r. w sprawie; nawiązania wspólpracy z gminą Sulęcin w zakresie kultury, oświaty, promocji turystycznej i gospodarki.

treść uchwały (138 KB)

 

29. uchwała Nr XXVI/188/2001 z dnia 26.01.2001r. w sprawie; ustalenia nazwy dla nowo powstałej ulicy na terenie miasta Nowego Tomyśla.

treść uchwały (249.3 KB)

 

30. Uchwała Nr XXVII/191/2001 z dnia 02.03.2001r. w sprawie; uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej wraz z usługami w Nowym Tomyślu w rejonie ul. Wypoczynkowej działka o nr ew. 215/8 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Nowym Tomyślu osiedle Wypoczynkowa - Południe.

treść uchwały  (1.1 MB)

 

31. Uchwała Nr XXVII/192/2001 z dnia 2.03.2001r. w sprawie;  wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oznaczonej dotychczas numerami: 556/10 i 560/5 oraz ustalenie zasad, na jakich ta współwłasność zostanie zniesiona.

treść uchwały (325.6 KB)

 

32. Uchwała Nr XXVII/195/2001 z dnia 2.03.2001r. w sprawie; zmiany uchwały Nr XXV/180/2000 rady miejskiej w nowym Toimysluy z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie opłaty targowej na terenie  gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2001.

treść uchwały  (256.6 KB)

 

33. Uchwała Nr XXVII/196/2001 z dnia 02.03.2001r. w sprawie; zmiany uchwąły Nr XXV/181/2000 rady miejskiej w nowym Tomyslu z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia stawki opłaty administracyjnej na 2001r. za sporządzenie testamentu.

treść uchwały  (409.5 KB)

 

34. Uchwała Nr XXVII/197/2001 z dnia 02.03.2001r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2001r.

treść uchwały  (924.5 KB)

 

35. uchwała Nr XXVII/200/2001 z dnia 02.03.2001r. w sprawie; wyrażenia zgody na zreczenie sie przez gminę Nowy Tomyśl na rzecz Skarbu Państwa udziału we wspólwasności nieruchomości zabudowanej Ratuszem w Nowym Tomyslu, wynoszącego 2/5.

treść uchwały (221.7 KB)

 

36.Uchwała Nr XXIX/207/2001 z dnia 8.06.2001r. w sprawie; stawek opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za wprowadzenie ścieków do urządzeń Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu.

treść uchwały.  (134.5 KB)

 

37. Uchwała Nr XXIX/208/2001 z dnia 8.06.2001r. w sprawie; zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów.

treść uchwały (262.6 KB)

 

38. Uchwała Nr XXIX/209/2001 z dnia 8.06.2001r. w sprawie; zmiany planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

treść uchwały  (148 KB)

 

39. Uchwała Nr XXX/218/2001 z dnia 25.07.2001r. w sprawie; utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Nowym Tomyślu w wyborach do Sejmu Rzeczypospoliotej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 23.09.2001r.

treść uchwały  (113.8 KB)

 

40. Uchwała Nr XXX/221/2001 z dnia 25.07.2001r. w sprawie; ustalenia nazw dla nowo powstałych ulic na terenie miejscowości Glinno.

treść uchwały (235.5 KB)

 

41. Uchwała Nr XXXII/229/2001 z dnia 5.10.2001r. w sprawie; Statutu Gminy Nowy Tomyśl.

treść uchwały  (902.6 KB)

 

42. Uchwała Nr XXXII/230/2001 z dnia 5.10.2001r. w sprawie; Regulaminu Organizacyjnego Urzedu miejskiego w Nowym Tomyślu.

treść uchwały (916.8 KB)

 

43. Uchwała Nr XXXIII/234/2001 z dnia 16.11.2001r. w sprawie; ustalenia ceny biletów w komunikacji miejskiej świadczonej przez Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.

treść uchwały (160.6 KB)

 

44. Uchwała Nr XXIII/236/2001 z dnia 16.11.2001r. w sprawie; ustalenia nazw dla nowo powstałych ulic na terenie miejscowości Glinno.

treść uchwały  (300 KB)

 

45. Uchwała Nr XXXIV/243/2001 z dnia 29.11.2001r. w sprawie; ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierajacych powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

treeść uchwały  (114.8 KB)

 

46. Uchwała Nr XXXIV/244/2001 z dnia 29.11.2001 w sprawie; okreslenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Nowy Tomyśl miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów.

treść uchwały (436.4 KB)

 

47. Uchwała Nr XXXIV/245/2001 z dnia 29.11.2001r. w sprawie; uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2002r.

treść uchwały (1.1 MB)

 

48. Uchwała Nr XXXIV/246/2001 z dnia 29.11.2001r. w sprawie; ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy i miastas Nowy Tomyśl na 2002 rok.

treść uchwały (334.9 KB)

 

49. Uchwała Nr XXXIV/247/2001 z dnia 29 .11.2001 w sprawie; wprowadzenia na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl zwolnień w podatku od nieruchomości.

treść uchwały (297.4 KB)

 

50. Uchwała Nr XXXIV/248/2001 z dnia 29.11.2001r. w sprawie; ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2002, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku, zarzdzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, a także wprowadzenia zwolnień od tego podatku.

treść uchwały (146.3 KB)

 

51. Uchwała Nr XXXIV/249/2001 z dnia 29.11.2001 w sprawie; opłaty targowej na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2002.

treść uchwały (138.6 KB)

 

52. Uchwała Nr XXXIV/250/2001 z dnia 29.11.2001r. w sprawie; wprowadzenia opłaty administracyjnej na rok 2002 za niektóre czynności urzedowe wykonywane przez organy podległe radzie Miejskiej w Nowym Tomyślu.

treść uchwały (167.4 KB)

 

53. Uchwała Nr XXXIV/251/2001 z dnia 29.11.2001r w sprawie; okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2002 rok.

treść uchwały (373.4 KB)

 

54. Uchwała Nr XXXIV/252/2001 z dnia 29.11.2001r. w sprawie; obniżenia ceny skupi 1q zyta określonej przez Głowny Urząd Statystyczny i przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2002 rok na obszarze gminy i miasta Nowy Tomyśl.

treść uchwały (136.6 KB)

 

55. Uchwała Nr XXXIV/255/2001 z dnia 29.11.2001r. w sprawie; ustalenia wieloletniego programu goispdarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Tomyśl na lata 2002-2006.

treść uchwały  (1.4 MB)

 

56. Uchwała Nr XXXIV/256/2001 z dnia 29.11.2001r. w sprawie; określenia zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nowy Tomyśl.

treść uchwały (859.3 KB)

 

57. Uchwała Nr XXXVI/264/2001 z dnia 28.12.2001r. w sprawie; uchwalenia budżetu gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2002.

treść uchwały (2.9 MB)

 

58. XXXVII/267/2002 z dnia 11.01.2002 w sprawie; stawek opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za wprowadzanie ścieków do urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociagów i kanalizacji w Nowym Tomyslu Spółka z o.o.

treść uchwały (246.1 KB)

 

59. Uchwała Nr XL/283/2002 z dnia 26.04.2002r. w sprawie; uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego; ul. Konopnickiej - Obwodnica w Nowym Tomyślu.

treść uchwały (711.1 KB)

 

60. Uchwała Nr XLI/290/2002 z dnia 24.05.2002r w sprawie; ustalenia nazw dla nowo powstałych ulic na terenie miejscowości Glinno.

treść uchwały  (315 KB)

 

61. Uchwała Nr XLII/300/2002 z dnia 24.05.2002r. w sprawie; dokonania nowego podziału gminy Nowy Tomyśl na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.

treść uchwały  (236.6 KB)

 

62. uchwała Nr XLII/301/2002 z dnia 24.05.2002r. w sprawie; dokonania nowego podziału gminy Nowy Tomyśl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

treść uchwały (230.6 KB)

 

63. Uchwała Nr XLIII/302/2002 z dnia 24.06.2002r. w sprawie; uchwalenia miejscowego polanu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 537/1 połozonej w mieście nowy Tomyśl.

treść uchwały (287.9 KB)

 

64. Uchwała Nr XLIII/303/2002 z dnia 24.06.2002 w sprawie; uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowy Tomyśl - dla działek w Chojnikach ( dz. nr ewid. 77/3 i 79), Paproci (dz. nr ewid. 329/2L, 329/3L, 329/5L, 329/7L, 690), Sekowie (dz. nr ewid. 38/2, 39/2, 194, 368), Starym Tomyslu (część działki o nr ewid. 362/3), Nowym Tomyślu (dz. nr ewid. 258/4, 1686/1, 1688 i część 1639/2)

treść uchwały (600.6 KB)

 

65. Uchwała Nr XLIII/305/2002 z dnia 24.,06.2002r. w sprawie; uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowy Tomyśl - dla działek w Borui Kościoelnej (dz. nr ewid. 19/3, 403 i część działkek 523,524/1), Borui Nowej (dz. nr ewid. 220/7, 347), Bukowcu (dz. nr ewid. 361/5), Chojnikach (dz. nr ewid. 31 i część 37/3), Cichej Górze (dz. nr ewid. 227, 335), Glinnie (dz. nr ewid. 62, 65, 120, 155, 157, 206/1, 253, 210/1, 290/7, 290/8, 290/9, 290/10, 290/11, 290/12, 290/13, 290/14, 290/15, 296/5, 296/6, 296/7,325, 613/1, 618, 756/2, 756/3, 756/4, 756/5, 756/6, 756/7, 762/6 oraz część 327/2, 608,620), Jastrzębsku Starym ( dz. nr ewid. 183/2, 403), Kozie Laskach (dz.nr ewid. 48/2), Paproci (dz. nr ewid. 44, 45/5, 46/1, 46/3, 184/10, 184/11, 184/12, 197, 283/8, 401, 551/2, 691/1, 732, 767/1), Przyłeku (dz. nr ewid. 210/1, 210/2, 210/3, 219/1, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/14, 254/15, 254/16, 254/18, 254/22, 254/23), Róży (dz. dn ewid. 155/3) Rózy Nowej (część dz. nr ewid. 38/2)Satopach (dz. nr ewid. 99), Sękowie (dz. nr ewid 64/1, 67, 68/1, 69/1, 69/2, 83/2., 156/3, 158/1, 158/2, 216/1, 225/2, 234/3, 235/4). Nowym Tomysly (dz. nr ewid. 48/18, 48/19, 48/20, 258/1, 527,530,534, 536, 539, 540, 560-/11, 995/3, 1342/1, 1731/13, 1596, 1597/2, 1599, 1600, 1604/6, oraz część 1051/3)

treść uchwały (353.3 KB)

 

66. Uchwała Nr XLIV/316/2002 z dnia 30.08.2002r. w sprawie; uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Nowym Tomyślu spólka z o.o.

treść uchwały (451.7 KB)

 

 

 


Liczba odwiedzin : 900
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Stefania Twardowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Stefania Twardowska
Czas wytworzenia: 2012-08-02 09:04:59
Czas publikacji: 2012-08-02 09:04:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak