Kompetencje Organów 

 

 

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat i kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków

- zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności

- wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru

- nabycie i zbycie nieruchomości

- podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia strat

- tworzenie funduszy Spółki i dysponowanie nimi

- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

- uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej

- ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w jej posiedzeniach oraz zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej

- umorzenie udziałów , podwyższanie kapitału zakładowego, nakładanie na Wspólników obowiązku dopłat , zwrot dopłat, rozporządzanie czystym zyskiem

- zmiana aktu założycielskiego Spółki

- ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu

 

Kompetencje Rady Nadzorczej

- Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki

- badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat

- badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycia strat

- zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w przypadku stwierdzenia , że działalność narusza interes Spółki bądź jest sprzeczna z prawem lub aktem założycielskim

- powoływanie lub odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz wykonywanie wobec nich uprawnień ze stosunku pracy w imieniu Spółki

- podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania premii dodatkowej

    członkom Zarządu

- wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania  finansowego Spółki

- składanie szczegółowych sprawozdań ze swojej działalności w przypadku zwołania Zgromadzenia Wspólników

- zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu Spółki przez przedstawiciela Rady Nadzorczej

 

Kompetencje Zarządu

- kierowanie działalnością Spółki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz

- prowadzenie spraw związanych ze Spółką niezastrzeżonych ustawą lub umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej

 

 


Liczba odwiedzin : 880
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Marek Wichtowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cichowski
Czas wytworzenia: 2009-09-07 11:08:17
Czas publikacji: 2009-09-07 11:08:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak