Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2018 r.  

 

 

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nowy Tomyśl.

 

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji znajduje się w załączeniu. Organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dotacji zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu - także zaktualizowany harmonogram (wzór w załączeniu) i opis zadania. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie. Wszystkie organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje, przed podpisaniem umowy muszą też dostarczyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, podpisaną za zgodność ksera z oryginałem przez osoby upoważnione.

 

Przypominamy, że oferenci, którzy otrzymają dofinansowanie obowiązani będą pod rygorem zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi do zamieszczania na koszt oferenta we wszystkich drukach i materiałach reklamowych, informacjach prasowych, reklamach, stronie internetowej oferenta, itp. informacji o tym, że „Projekt jest współfinansowany przez Gminę Nowy Tomyśl”, wraz z podaniem kwoty dofinansowania.

 

Załączniki

Zarządzenie 447-2018.pdf

Data: 2018-01-31 15:55:08 Rozmiar: 622.08k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do zarządzenia Wyniki otwartego konkursu ofert 2018.pdf

Data: 2018-01-31 15:55:08 Rozmiar: 2.9M Format: .pdf Pobierz

aktualny harmonogram do umowy.doc

Data: 2018-01-31 15:55:08 Rozmiar: 28k Format: .doc Pobierz

opis_faktury_wzór.doc

Data: 2018-01-31 15:55:08 Rozmiar: 18.5k Format: .doc Pobierz

oswiadczenie_osoby_pracujacej_spolecznie-1.doc

Data: 2018-01-31 15:55:08 Rozmiar: 12.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z realizacji zadania 2018.docx

Data: 2018-01-31 15:55:08 Rozmiar: 48.95k Format: .docx Pobierz

Sprawozdanie z realizacji zadania 2018.pdf

Data: 2018-01-31 15:55:08 Rozmiar: 684.21k Format: .pdf Pobierz

aktualny kosztorys do umowy.doc

Data: 2018-02-06 07:56:54 Rozmiar: 94.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 300
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Kortus
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Kortus
Czas wytworzenia: 2018-01-31 15:55:08
Czas publikacji: 2018-02-06 07:56:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak