Prowadzone przez Urząd rejestry, ewidencje i archiwa 

 

 

REJESTRY
 
1. Rejestr Wyborców (Wydział SO)
 
2. Rejestr Ochotniczych Straży Pożarnych (Wydział SO)
 
3. Rejestr Pierwokupu (Wydział UiGN)
 
4. Rejestr Osób Legitymowanych (Straż Miejska)
 
5. Rejestr Uchwał Rady Miejskiej (Wydział SO)
 
6. Rejestr Zarządzeń Burmistrza (Wydział OiKS)
 
7. Rejestr Udzielonych Zamówień Publicznych (Wydział KRiOŚ)
 
8. Rejestr Skarg i Wniosków (Wydział SO)
 
9. Rejestr osób podlegających rejestracji i lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej (Wydział SO)
 
 
EWIDENCJE
 
1. Ewidencja Ludności (Wydział SO)
 
2. Ewidencja Podatników Podatku od Nieruchomości (Wydział PiO)
 
3. Ewidencja Podatnikow Podatku Rolnego (Wydział PiO)
 
4. Ewidencja Podatnikow Podatku Leśnego (Wydział PiO)
 
5. Ewidencja Podatników Podatku od Środków Transportowych (Wydział PiO)
 
6. Ewidencja Podatników Podatku od Posiadania Psów (Wydział PiO)
 
7. Ewidencja Decyzji dotyczących podziału i rozgraniczenia nieruchomości (Wydział UiGN)
 
8. Ewidencja Użytkowników Wieczystych Gruntów (Wydział UiGN)
 
9. Ewidencja Osób, którym prawo wieczystego użytkowania przekształcono w prawo własności (Wydział UiGN)
 
10. Ewidencja sprzedaży gruntów (Wydział UiGN)
 
11. Ewidencja gruntów (Wydział UiGN)
 
12. Ewidencja Komunalizacji mienia Skarbu Państwa (Wydział UiGN)
 
13. Ewidencja numeracji nieruchomości (Wydział UiGN)
 
14. Ewidencja sprzedaży budynków i lokali (Wydział UiGN)
 
15. Ewidencja Osób korzystających z dodatków mieszkaniowych (Wydział KRiOŚ)
 
16. Ewidencja Zezwoleń na utrzymywanie psów ras agresywnych (Wydział KRiOŚ)
 
17. Ewidencja Zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów (Wydział KRiOŚ)
 
18. Ewidencja Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (Wydział UiGN)
 
19. Ewidencja Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego (Wydział UiGN)
 
20. Ewidencja dzierżawców (Wydział UiGN)
 
21. Ewidencja Osób w obronie cywilnej (Wydział SO)
 
22. Ewidencja Działalności Gospodarczej (Wydział SO)
 
23. Ewidencja protokołów z Sesji Rady i posiedzeń komisji Rady (Wydział SO)
 
24. Ewidencja wydanych dowodów osobistych (Wydział SO)
 
 
ARCHIWA
Archiwum zakładowe z dokumentami:
 
1. Akt Stanu Cywilnego (USC)
 
2. Akt osobowych i kart wynagrodzeń byłych pracowników Urzędu (Wydział OiKS)
 
3. Akt osobowych pracowników byłego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Tomyślu (Wydział OiKS)
 
4. Akt osobowych i kart wynagrodzeń pracowników byłego PROMAG-u w Nowym Tomyślu oraz NOSiR-u w Nowym Tomyślu (Wydział OiKS)
 
5. Wydanych przez Urząd dowodów osobistych (Wydział SO)
 
 
 
Uzyskanie informacji z prowadzonych rejestrów, ewidencji oraz innych dokumentów, następuje zgodnie z przepisami prawa, na wniosek osoby, której dane dotyczą lub osoby, która wykaże swój interes prawny w ich uzyskaniu.
 


Liczba odwiedzin : 2058
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2003-07-16 15:31:24
Czas publikacji: 2017-10-12 15:07:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak