Dostęp do informacji publicznej 

 

  

  Dostęp do Informacji Publicznej Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782)  nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,wglądu do dokumentów urzędowych,dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.- Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.- Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.- Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego. 


Liczba odwiedzin : 1713
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2010-07-07 14:07:44
Czas publikacji: 2010-07-07 14:07:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak