Otwarty konkurs ofert na 2019 rok  

 

 

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Oferty należy składać do 4 stycznia 2019 roku.

 

Informacje dotyczące warunków udział w konkursie opisane zostały w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (dokument w załączeniu). 

 

Do oferty należy załączyć:

  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (dotyczy to tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym);
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

  • Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego przez oferenta lub inny dokument potwierdzający posiadanie własnego konta bankowego.
  • Oświadczenie, że wobec oferenta nie toczy się lub toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze lub też inne postępowanie związane z ustaniem istnienia podmiotu, zagrożeniem lub zaistnieniem niewypłacalności oraz nie toczy się lub toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązania się ze zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i podpisanej umowy dotacji.

 

 

Wzory oświadczeń można pobrać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. nr 39 a oraz ze strony internetowej www.nowytomysl.pl lub bip.nowytomysl.pl (zakładka: Współpraca z organizacjami pozarządowymi).

 

Zadania mogą być realizowane od 1 lutego do 31 grudnia 2019 r.

 

 

 

Załączniki

Zarządzenie ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 707.17k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2019.pdf

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 2.48M Format: .pdf Pobierz

Oferta 2019.pdf

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 637.87k Format: .pdf Pobierz

Oferta 2019.docx

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 62.73k Format: .docx Pobierz

Wzor_Oswiadczenia_o_posiadaniu_wlasnego_rachunku_bankowego.pdf

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 186.87k Format: .pdf Pobierz

Wzor_Oswiadczenia_o_posiadaniu_wlasnego_rachunku_bankowego.docx

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 15.23k Format: .docx Pobierz

Wzor_Oswiadczenia_o_toczących_się_postępowaniach.pdf

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 184.38k Format: .pdf Pobierz

Wzor_Oswiadczenia_o_toczących_się_postępowaniach.docx

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 16.62k Format: .docx Pobierz

Ramowy wzór umowy.pdf

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 146.91k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z realizacji zadania 2019.pdf

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 684.21k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z realizacji zadania 2019.docx

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 48.95k Format: .docx Pobierz

wzór wypełniania ofert.pdf

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 793k Format: .pdf Pobierz

oswiadczenie_osoby_pracujacej_spolecznie-1.doc

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

opis_faktury_wzór.doc

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 18.5k Format: .doc Pobierz

aktualny kosztorys do umowy.doc

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 94.5k Format: .doc Pobierz

aktualny harmonogram do umowy.doc

Data: 2018-12-11 09:01:39 Rozmiar: 28k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 148
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Kortus
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Kortus
Czas wytworzenia: 2018-12-11 09:01:38
Czas publikacji: 2018-12-11 09:01:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak