Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji przez organy Gminy Nowy Tomyśl 

 

Aby przejść do widoku petycji proszę wybrać rok z menu po lewej stronie, a następnie wyszukać internesującą pozycję.

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji

przez organy Gminy Nowy Tomyśl:

Radę Miejską w Nowym Tomyślu i Burmistrza Nowego Tomyśla

 

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870).

 

Przedmiot petycji

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Kto może złożyć petycję

 

Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów – w interesie:

1) publicznym,

2) podmiotu wnoszącego petycję,

3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Adresat petycji

 

Petycję składa się do organu władzy publicznej (Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu lub Burmistrza Nowego Tomyśla), a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Tryb składania petycji

 

Petycję można składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

 

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Petycję można złożyć:

1) osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek A. parter, pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu,

2) przesłać na adres Urzędu,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

 

Co powinna zawierać petycja

 

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego winna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot ten, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

 

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego – w przypadku gdy petycja jest składana w interesie tego podmiotu.

 

 

Tryb rozpatrywania petycji

 

O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma.

 

Jeżeli Rada Miejska w Nowym Tomyślu lub Burmistrz Nowego Tomyśla są niewłaściwi do rozpatrzenia petycji, przesyłają ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, oraz sposobu załatwienia petycji.

 

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów formalnych określonych w ustawie, pozostawia się ją bez rozpatrzenia lub podmiot właściwy do jej rozpatrzenia wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycje do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni.

 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

 

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące , licząc od dnia ogłoszenia.

 

Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem – w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Opłaty

 

Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

 

 

Załączniki:

 

1) Wzór petycji

2) Ustawa o petycjach

 

 

 

 

 

Załączniki

Wzór petycji.odt

Data: 2018-06-22 13:17:24 Rozmiar: 16.09k Format: .odt Pobierz

Ustawa o petycjach tj. z 2018r..pdf

Data: 2018-06-22 13:17:24 Rozmiar: 415.52k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 11619
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Nowego Tomyśla
Czas wytworzenia: 2015-11-25 19:23:53
Czas publikacji: 2018-06-22 13:17:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak