Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

 
 
  1. I.         Wymagana dokumentacja

Uprzejmie informuję, że dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego winna obejmować:

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone zgodnie z przepisami art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.),

- akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, poświadczony zgodnie z przepisami art. 76a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki (według wzoru; w przypadku gdy nauczyciel realizował staż w dwóch lub więcej szkołach do wniosku należy załączyć odpowiednio zaświadczenie dyrektora każdej z tych szkół, w której nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu),

 

 

  1. I.         Miejsce składania dokumentacji

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, przy ul. Poznańskiej 33, (Biuro Obsługi Mieszkańca ) w godzinach pracy urzędu.

 

  1. II.      Termin składania dokumentacji

Wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Burmistrz Nowego Tomyśla wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, ze zm.).

Natomiast wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Burmistrz Nowego Tomyśla wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela.

O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data doręczenia do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. W przypadku wysłania wniosku o dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej.

W myśl art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel kontraktowy może złożyćwniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres za okres stażu.

 

 

  1. III.   Druki stosowane w postępowaniu o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Mając powyższe na uwadze informuję, że w postępowaniu egzaminacyjnym o awans na stopnień nauczyciela mianowanego w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślustosuje się następujące druki:

1)      zaświadczenie–formularz dla nauczyciela wypełnia dyrektor szkoły/przedszkola;

2)       wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

 

  1. IV.   Informacje dodatkowe

Informacja w sprawie poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem

Informuję również, że przepisy art. 76a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stanowią jak następuje:

§  1.  Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie.

§  2.  Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

§  2a.  Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§  2b.  Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu.

§  3.  Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym albo przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie ma charakter dokumentu urzędowego.

§  4.  Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu.

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że Burmistrz Nowego Tomyśla na podstawie art. 9b ust. 2 w zw. z art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, ze zm.) przetwarza dane osobowe obejmujące:

a)       Imię i nazwisko

b)      Datę i miejsce urodzenia

c)       Numer telefonu i adres e-mail

d)      Numer PESEL

e)      Poziom wykształcenia

f)        Adres zamieszkania

g)       Miejsce zatrudnienia wraz z adresem

h)      Datę wydania, numer i wystawcę aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

w celu realizacji zadań wynikających z prowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Burmistrza Nowego Tomyśla z siedzibą przy ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).                                              

Jednocześnie informuję, że:

a)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Tomyśla z siedzibą  w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 614426610, e-mail:  urzad@nowytomysl.pl;

b)      Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu jest Pan Jerzy Kimstacz dostępny pod adresem Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój nr 39  (tel. 61 44 26 650 ),e-mail: j.kimstacz@nowytomysl.pl;

c)      do danych osobowych dostęp będą mieli uprawnieni pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, a także obserwatorzy wyznaczeni na podstawie art. 9g ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, ze zm.)

d)      na każdym etapie postępowania możliwy jest dostęp do przetwarzanych danych osobowych oraz ich korekta, zmiana, a także żądanie sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych i ograniczenia ich przetwarzania;

e)      osobie, której dane osobowe są przetwarzanie służy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

f)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

 

 

 

 

Załączniki

awans_zalacznik-nr-2-zaswiadczenie-nr-2.doc

Data: 2018-06-04 10:43:13 Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz

awans_zalacznik-nr-1-zaswiadczenie-nr-1.doc

Data: 2018-06-04 10:43:13 Rozmiar: 45k Format: .doc Pobierz

wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.doc

Data: 2018-06-04 10:43:13 Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 193
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Michał Grześkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 10:28:33
Czas publikacji: 2018-06-04 10:43:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak