Wydanie decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji.

Wymagane dokumenty:
1. Tytuł prawny do lokalu - dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4 ustawy, przysługuje:
 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
2. Złożenie udokumentowanego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku (zaświadczenia o dochodach: z pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, decyzje z Ośrodka Pomocy Społecznej, alimenty, stypendia studenckie, prowadzenie gospodarstwa rolnego, inne). (Druki - do pobrania)
3. Poniesione wydatki na mieszkanie za ostatni miesiąc, takie jak: czynsz, woda, ścieki, śmieci, centralne ogrzewanie, opłaty wnoszone do Spółdzielni Mieszkaniowej, rachunek za energię elektryczną tylko w przypadku braku c.o.i c.w. (dowody wpłaty, przelewy bankowe lub rachunki).
 
Opłaty:

Zwolnione od opłat skarbowych.

Termin załatwienia sprawy:

Ustawowy 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu.

Opłata za odwołanie:

Bez opłaty

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r. poz. 180 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817 ze zm.).
 3. Uchwała Nr XVII/135/2004 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 marca 2004r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, od których zależy wysokość dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 67, poz. 1490).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.).
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor  Anna Wiesława Podgórecka, budynek A, pok. Nr 15, tel. 61 44-26-642.

Uwaga:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8 ustawy.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny  (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 1. 35 m2 - dla 1 osoby;
 2. 40 m2 - dla 2 osób;
 3. 45 m2 - dla 3 osób;
 4. 55 m2 - dla 4 osób;
 5. 65 m2 - dla 5 osób;
 6. 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
 1. 30% albo,
 2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

 

Załączniki

druk_-_deklaracja_o_wysokosci_dochodow.pdf

Data: 2018-05-14 12:03:54 Rozmiar: 62.09k Format: .pdf Pobierz

druk_-_oswiadczenie.pdf

Data: 2018-05-14 12:03:54 Rozmiar: 31.56k Format: .pdf Pobierz

druk_-_zaswiadczenie.pdf

Data: 2018-05-14 12:03:54 Rozmiar: 23.51k Format: .pdf Pobierz

druk_-_wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego.pdf

Data: 2018-05-14 12:03:54 Rozmiar: 43.16k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 212
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:03:54
Czas publikacji: 2018-05-25 10:58:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak