Wydanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 

 

 

Sposób załatwienia

sprawy :

Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty :

Brak

Opłaty :

Brak

Termin załatwienia sprawy :

Niezwłocznie

 

Tryb odwoławczy :

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie :

----------------

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2017r., poz. 1464 ze zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015r. poz. 212 ze zmianami)

3. Ustawa z dnia18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2017r., poz. 1219 ze zminami)

4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2017r., poz. 570 )

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia :

Inspektor ds. dowodów osobistych - Anna Gaudenzi

budynek A, parter, pok. 1 tel. 61 44 26 616

Uwagi :

 

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia utraty lub zniszczenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego lub w placówce konsularnej, dowód osobisty przekazuje się pocztą lub osobiście.

Organ gminy lub konsul wydaje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż dwa miesiące. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie wydaje się na żądanie.

 

Załączniki

Wydanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.pdf

Data: 2018-05-24 08:36:40 Rozmiar: 111.3k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 91
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Gaudenzi
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:15:43
Czas publikacji: 2018-05-24 09:06:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak