Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33,
64-300 Nowy Tomyśl.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych
pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
3. Umowa o z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz świadectwo pracy młodocianego pracownika,
4. Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym ( dyplom, świadectwo lub zaświadczenie ).

Każdy wnioskodawca, oprócz ww. dokumentów jest zobowiązany, na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 59, poz. 404 ze zm.), do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwu poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r, poz.1543).

Opłaty:
Zwolnione z opłat.

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od otrzymania środków finansowych w Funduszu Pracy.

Tryb odwoławczy:
14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem tut. Urzędu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Opłata za odwołanie:
Zwolnione z opłat.

Podstawa prawna:
art.70b ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156
ze zm. ).

Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:
inspektor Maria Wysocka – Raginia, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Urząd Miejski
w Nowym Tomyślu, bud. A, II p. pokój nr 31, tel. 614426660.

 

Załączniki

wniosek_o_dofinansowanie.doc

Data: 2018-05-14 12:50:44 Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

zawiadomienie_o_umowie_.odt

Data: 2018-05-14 12:50:44 Rozmiar: 44.82k Format: .odt Pobierz

wniosek_o_dofinansowanie-1.doc

Data: 2018-05-14 12:50:44 Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

formularz-informacja_de_minimis_2014.pdf

Data: 2018-05-14 12:51:36 Rozmiar: 79.58k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 73
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Simon
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:50:44
Czas publikacji: 2018-05-14 12:51:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak