Wpis do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego – punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego 

 

 

Ogólne zasady tworzenia i działania niepublicznych form wychowania przedszkolnego
Sposób załatwienia sprawy:
Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego – punktu przedszkolnego / zespołu wychowania przedszkolnego składa się w Biurze Obsługi Mieszkańca w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego z załącznikami:

a. kopia dokumentu tożsamości – (oryginał do wglądu), gdy osobą prowadzącą punkt/ zespół  przedszkolny jest osoba fizyczną lub aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) odpis wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz statut w przypadku, gdy osobą prowadzącą jest osobą prawną,

b. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, np.: akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp. – w przypadku prowadzenia punktu/ zespołu przedszkolnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy złożyć zgodę zarządcy obiektu na prowadzenie działalności punktu/zespołu przedszkolnego zgodnie ze statutem tej jednostki,

c. opinia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej dotycząca warunków bezpieczeństwa w pomieszczeniach punktu/ zespołu przedszkolnego,

d. postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawierające pozytywną opinię w zakresie wymagań zdrowotnych i higienicznych w pomieszczeniach punktu /zespołu przedszkolnego,

e. kopie dokumentów dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych oraz ich zgoda na zatrudnienie punkcie/zespole przedszkolnym,

f. projekt organizacji punktu /zespołu przedszkolnego w formie opisowej
z podpisem osoby prowadzącej punkt /zespół przedszkolny,

g. informacja osoby prowadzącej punkt/ zespół przedszkolny o warunkach lokalowych zapewniających: możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań wynikających z organizacji punktu przedszkolnego ,bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłatom.
Termin załatwienia sprawy:
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
Tryb odwoławczy:
14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem tut. Urzędu do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.
Opłata za odwołanie:
Postępowanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.
Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:
inspektor Maria Wysocka – Raginia, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, bud. A ,II p. pokój nr 31, 61 4426660.

 

Załączniki

zgloszenie_do_ewidencji-_inne_formy_w.prz_..odt

Data: 2018-05-14 12:59:09 Rozmiar: 14.46k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 39
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Simon
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:59:09
Czas publikacji: 2018-05-14 12:59:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak