Wpis do ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych 

 

 

Wpis do ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

Sposób załatwienia sprawy:
Zgłoszenie do ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych składa się w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie do ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych z załącznikami:

a) osoba fizyczna – kserokopia dowodu osobistego; osoba prawna – aktualny
(z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy),

b) informacja o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy zgodnie z odrębnymi przepisami. Do informacji należy załączyć odpowiednio akt własności obiektu, umowy najmu, użyczenia, opinie sanepidu, straży pożarnej zezwalające na prowadzenie w nich działalności oświatowej,

c) statut przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum,

d) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia,

e) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum ubiegającego się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności,

f) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum ubiegającego się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.

Opłaty :
Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin załatwienia sprawy:
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:
14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem tut. Urzędu do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

Opłata za odwołanie:
Postępowanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2156 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.
Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:
Inspektor Maria Wysocka – Raginia, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Urząd Miejski
w Nowym Tomyślu, bud. A, II p. pokój nr 31, tel. 614426660.

 

Załączniki

zgloszenie_do_ewidencji__niep.przedszkola-szkoly_0.odt

Data: 2018-05-14 12:59:47 Rozmiar: 11.36k Format: .odt Pobierz

wzor_-wykaz_kadry_pedagogicznej_0.odt

Data: 2018-05-14 12:59:47 Rozmiar: 11.55k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 34
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Simon
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:59:47
Czas publikacji: 2018-05-14 12:59:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak