Obowiązki posiadaczy wyrobów zawierających azbest 

 

ZŁOŻENIE INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DO 31 STYCZNIA KAŻDEGO ROKU UZYTKOWANIA WYROBU.

 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 Nr 8, poz. 31), osoby wykorzystujące wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, winny złożyć „Informację o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcą, składają informację właściwemu  wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, natomiast osoby prawne, właściwemu marszałkowi województwa.

Informację o wyrobach zawierających azbest przygotowuje się na podstawie kontroli stanu tych wyrobów, którą dokonuje właściciel, zarządca lub użytkownik. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się ocenęstanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na specjalnym formularzu. Ocenę tę sporządza się w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Wypełniony formularz oceny pozostaje u właściciela, użytkownika lub zarządcy nieruchomości.

Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dlatego powinien być wykorzystywany, przemieszczany i sukcesywnie eliminowany przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności. Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest, w formie nieuszkodzonej, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi dopuszcza się na terenie Polski w terminie do 31 grudnia 2032 r.

Prace związane z demontażem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne uprawnienia. Odpady azbestowe można składować tylko na wyznaczonych składowiskach odpadów niebezpiecznych.

W przypadku usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia  ww. wyrobów, należy przedłożyć informację o wyrobach zawierających azbest z adnotacją o zakończeniu użytkowania tych wyrobów.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor  Ewa Homan-Kalika, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, pok. nr 12, tel. 061 44 26 643

 

 

 

Załączniki

Informacja o wyrobach zawierających azbest - wzór.pdf

Data: 2019-01-09 13:04:34 Rozmiar: 61.74k Format: .pdf Pobierz

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zaiwerających azbest.pdf

Data: 2019-01-09 13:04:34 Rozmiar: 95.44k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 78
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Homan-Kalika
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Homan-Kalika
Czas wytworzenia: 2019-01-09 13:04:34
Czas publikacji: 2019-01-09 13:34:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak