Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami wojskowymi 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

wypłata świadczenia na rachunek bankowy  lub  w kasie Urzędu

Wymagane dokumenty:
  1. wniosek złożony przez żołnierza rezerwy lub osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego,
  2. zaświadczenie z Jednostki Wojskowej  o odbyciu ćwiczeń wojskowych,
  3. zaświadczenie o utracie wynagrodzenia  za 1 dzień :
  • kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego ze stosunku pracy lub stosunku służbowego - wydaje pracodawca,
  • kwota dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych - wydaje Naczelnik Urzędu Skarbowego,
  • kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1892) gospodarswa rolnego w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszona na podstawie art. 18 tej ustawy - wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta.
Opłaty:

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

7 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wypłaty świadczenia rekompensującego odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Opłata za odwołanie:

Brak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1430 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadzenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1520).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział  Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor Elżbieta Dziubała – budynek A, I piętro, pok. 20, tel.  61 44 26 613

Uwagi:

Wniosek powinien być złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

 

 

Załączniki

zaswiadczenie_z_zakladu_pracy.pdf

Data: 2018-05-14 13:55:11 Rozmiar: 40.23k Format: .pdf Pobierz

wniosek_o_wyplate_rekompensaty.pdf

Data: 2018-05-14 13:55:11 Rozmiar: 43.04k Format: .pdf Pobierz

Informacja ćwiczenia wojskowe.odt

Data: 2018-05-23 07:52:13 Rozmiar: 245.13k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 107
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:55:11
Czas publikacji: 2018-05-23 07:52:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak