Dopisanie do rejestru wyborców część A 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz stale zamieszkały lub nie zamieszkały, ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy jest wpisywany do rejestru wyborców, jeżeli złoży w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.

Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy może być dopisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy.

Wniosek o dopisanie do Rejestru Wyborców można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania – w godzinach pracy Urzędu.

Do wniosku dołącza się:
1. kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
2. pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagane dokumenty:

− wypełniony formularz: Wniosek o dopisanie do Rejestru A (w załączeniu)
− dokument tożsamości (kserokopia ważnego dokumentu)
− pisemną deklarację zawierającą informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców (załączeniu)

Opłaty:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców zostaje wydana w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017r., poz. 1316).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor ds. dowodów osobistych – Anna Gaudenzi,
– budynek A; I piętro, pok. nr 1; tel.: (61) 44-26-616

Uwagi:

Przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców lub odmowie wpisania do rejestru wyborców Burmistrz Nowego Tomyśla jest zobowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stałe zamieszkuje pod określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd., a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z gminą Nowy Tomyśl można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem.

Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie gminy Nowy Tomyśl może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Sprawę załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.

Wzór wniosku o dopisanie do rejestru wyborców i deklaracji o obywatelstwie i adresie stałego zamieszania w załączeniu.

 

Załączniki

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.pdf

Data: 2018-05-25 08:35:03 Rozmiar: 59.56k Format: .pdf Pobierz

Pisemna deklaracja.pdf

Data: 2018-05-25 08:35:03 Rozmiar: 38.18k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 161
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Gaudenzi
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:57:51
Czas publikacji: 2018-05-25 08:35:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak